Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hotbildsstudie. Högeffekt pulsad mikrovågsstrålning (HPM).

Hotbildsstudie. Högeffekt pulsad mikrovågsstrålning (HPM). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Håkan
Ort: Linköping
Sidor: 68
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-01-19
Rapportnummer: (FOA-R--99-01244-612)
Nyckelord HPM, NNEMP, EMP, EMC, hotbild, systempåverkan, skydd, scenario, HPM, NNEMP, EMP, EMC, threat assessment, system effects, protection, wargame, scenario, 34, E3031, E3660
Sammanfattning Hot från HPM uppträder i olika former. HPM-hot förekommer såväl i offensiva situationer som i försvarssituationer. Med HPM-vapen avses såväl egentliga HPM-källor, d.v.s. källor som avger relativt smalbandig pulsad mikrovågsstrålning av hög intensitet, som bredbandiga pulsade elektromagnetiska källor (s.k. icke-nukleär EMP) vars frekvensinnehåll kan sträcka sig från nollfrekvens ända upp i mikrovågsområdet. Verkan i elektroniken sker antingen genom att denna störs beroende på falska signaler som uppstår p.g.a. HPM-strålningen, eller att elektroniken skadas permanent, i huvudsak p.g.a. termiska effekter. HPM-vapensystem har fördelen att med ljusets hastighet kunna genomföra en osynlig, icke visuell insats och repetera denna ett stort antal gånger. HPM-vapen utgör hot särskilt för kommunikations-, lednings- och informationssystem samt stridsdelar innehållande egna sensorer. Det råder dock osäkerhet huruvida HPM kommer utgöra ett effektivt militärt vapen då osäkerheten angående erhållen verkan i målet är stor. Studien pekar på vikten av heltäckande skyddsåtgärder. Hot från HPM kan i huvudsak mötas med tekniska skyddsåtgärder. Operativ/taktisk anpassning kan till del ersätta eller komplettera tekniskt skydd. Försvarsmakten utnyttjar idag till del civila produkter och trenden pekar på ett fortsatt ökat utnyttjande vilket medför en ökad risk för HPM-påverkan. En utmaning blir att klarlägga vilken utrustning som skall förses med särskilt skydd mot EM-vapen. Det förekommer risk för sabotagehandlingar med HPM mot vitala delar av det civila samhället.
Abstract The threat from HPM (High Power Microwaves) appears in different shapes. HPM-threat appears in offensive situations as well as in defensive situations. In this study HPM weapons denote both actual high power microwave generators but also wideband pulse (non nuclear EMP) generators. The effect of HPM radiation on electronics is either that it may cause upset due to the false signals that are induced or that it might cause physical damage of the components, mainly due to thermal effects. HPM-weapons have the advantage of being able to conduct a repeatable attack with the speed of light. There is a special threat of HPM against command, control and communication systems. There are some doubts about HPM as an effective military weapon system due to the difficulties to estimate the outcome of the HPM attack. The study points out the importance in protection against HPM. Threat of HPM can mainly be covered by technical actions. Operative/tactical adaptation can up to a certain level replace or complement technical protection. The Armed Forces increase their use of COTS (commercial of the shelf) which leads to an increased vulnerability to HPM. There is a challenge to clarify which equipment that should have special protection against EMweapons. The study also concludes that an HPM-threat against Sweden from sabotage against critical societal functions does exist.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182