Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Secondary BAD (Behind Armour Debris) from projectile perforation of target plates.

Secondary BAD (Behind Armour Debris) from projectile perforation of target plates. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wijk Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-10-20
Rapportnummer: (FOA-R--99-01245-310)
Nyckelord Projektil, genomträngning, splitter, analytiska modeller, projectile, perforation, Behind-Armour-Debris, analytic models, 24
Sammanfattning Projektilers genomträngning av målplåtar åtföljs vanligtvis av utkastning av sekundärsplitter från målplåten runt projektilbanan. Sekundärsplittren kan mycket väl vara den dominerande orsaken till skador på eller utslagning av vitalkomponenter bakom en skyddande målplåt. Det är följaktligen viktigt att kunna modellera sekundärsplitterutkastningen samt att utföra experiment med vilka modellen kan valideras och modellparametrama kan bestämmas. I föreliggande rapport föreslås enkla modeller för sekundärsplitterutkastning. Den grundläggande idén kommer från experimentella resultat, vilka delvis beskrivs mycket kortfattat. På detta stadium bör emellertid förslagen i denna rapport ses som en grund för en mycket bredare experimentell undersökning, vilken förhoppningsvis resulterar i att åtminstone några förslag blir validerade. Orsaken till att föreslå en modell för utkastning av sekundärsplitter är att använda den som en liten men betydelsefull del i ett stort datorprogram för värdering av verkan och sårbarhet för komplexa mål, till exempel LIBRA.
Abstract Projectile perforation of a target plate is normally accompanied by the ejection of a secondary bundle of BAD (Behind Armour Debris) around the projectile. An ejected BAD bundle may very well be the dominant cause of damage to vital components behind a shielding target plate. It is consequently important to be able to model the ejected BAD bundle and to carry out experiments with which the model can be validated and the model parameters can be determined. In the present paper simple models for ejected BAD bundles are suggested. The basic idea has emerged from experimental results, some of which are briefly described. However, at the present stage the proposals in this paper should be regarded as the basis for a much more extensive experimental investigation, after which at least some of them hopefully will have become validated. The reason to suggest a model for BAD bundle ejection is to use it as a small but important part of a large computer program for assessment of effects and vulnerability for complex targets, for instance LIBRA.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182