Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Coxiella burnetii, the etiological agent of Q fever : characterisation, internalisation in host cell and induction of proteins.

Coxiella burnetii, the etiological agent of Q fever : characterisation, internalisation in host cell and induction of proteins. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Macellaro Anna
Ort: Umeå
Sidor: 33
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-11-11
Rapportnummer: (FOA-R--99-01260-862)
Nyckelord Q-feber, Coxiella burnetii, svenska isolat, karakterisering, upptag, endocytos, heat shock proteiner, HSP70 homologue, homolog, dubbel lokalisering, virulensfaktor, Q fever, Swedish isolates, characterisation, internalisation, edocytosis, heat shock proteins, dual localisation, virulence factor
Sammanfattning Q feber är en zoonos som orsakas av den obligata intracellulära bakterien Coxiella burnetii. Sjukdomen är spridd över hela världen och kan uppträda i en akut eller en kronisk form. Luften är den vanligaste spridningsvägen vid infektion hos människa. C. burnetii kan odlas i cellinjer eller befruktade ägg och värdcellens sura fagolysosom är bakteriens unika tillväxtnisch. Tre svenska C. burnetii isolat har karakteriserats. När fenotypen undersöktes kunde inga skillnader påvisas i tillväxtshastighet eller cytopatiska effekter, varken mellan de svenska stammarna eller vid jämförelse med referensstammarna. De tre svenska isolaten innehöll plasmiden QpH1. Sekvensering av 16S rRNA visade att dessa sekvenser var identiska. Inte heller kunde skillnader i den repetitiva sekvensen ERIC påvisas mellan de olika stammarna. Den repetitiva sekvensen REP uppvisade emellertid variationer i de jämförda isolaten. C. burnetii har ett brett värdspektrum och den tas upp i värdcellen via endocytos. Bakteriens heterogena storlek innebär att den kan utnyttja pinocytos likväl som fagocytos. Det visades genom att inhibitorerna colchicine, methylamine och amiloride var för sig kunde inhibera upptag av C. burnetii i värdcellen på ett dosberoende sätt. Avdödade bakterier togs upp lika bra som levande, upptaget av bakterien är således passivt. I en sur miljö, liknande fagolysosomens innehåll, studerades C. burnetiis proteinexpression. I denna miljö har bakterien DNA- och RNA-replikation och proteinsyntes, men ingen delning sker. I en kinetikstudie följdes inkorporeringen av [35S)-metionin vid 42oC. De första proteinerna, ca 60 och 80 kDa, var synliga efter 60 minuter. Proteinet vid 60 kDa nivån var den redan identifierade HSP60 analogen i C. burnetii, HSP62. Det större proteinet karakteriserades vidare genom att genen isolerades och sekvenserades. Ett protein, HSP71, bestående av 656 aminosyror identifierades och det visades vara homologt till HSP70 från andra patogener. HSP71 är immunogent och har dubbel lokalisering. d.v.s. det finns i cytoplasman likväl som cellväggs associerat. HSP71 föreslås vara en virulensfaktor i C. burnetii.
Abstract Q fever is a zoonosis caused by the obligate intracellular bacterium Coxiella burnetii. The disease is spread all over the world. Human infection is acquired by inhalation, causing an acute or a chronic form of the disease. C. burnetii is propagated in cell lines and eggs and the acidic phagolysosome of the host cell is the replication niche. Three Swedish C. burnetii isolates have been characterised. When the phenotype was investigated no differences were found in growth rate or cythopathic effects between the Swedish isolates, nor to reference strains. All three Swedish isolates contained the plasmid QpH1. Sequencing of the 16S rRNA did not show any variations between the strains, neither were differences found in the repetitive sequence ERIC. However, small differences between the isolates could be revealed in the pattern of the repetitive sequence REP. C. burnetii has a broad host range and is internalised by endocytosis. The heterogenic size of the bacterium makes it possible to be pinocytosed as well as phagocytosed. The internalisation of C burnetii could be dose-dependent inhibited with the use of three potent inhibitors, colchicine, methylaimine or amiloride. Heat-killed bacteria were internalised to the same extent as viable organisms. Thus the entry of the bacterium is passive. The protein expression of C. burnetii was studied in an acidic milieu, resembling the phagolysosomal content. In this system the bacteria have DNA and RNA replication and protein synthesis. but no proliferation occurs. The incorporation of [35 S]-methionine at 42o´C was followed in a kinetic study. The first proteins at the 60 and 80 kDa levels, were visible after 60 minutes. The protein at the 60 kDa level was the previously described HSP60 analogue in C. burnetii, the HSP62. In order to further characterise the larger protein, the gene was isolated from a lambda ZAP II gene bank and sequenced. An open reading frame of 656 amino acid residues was identified and the protein HSP71, was found to be homologous to HSP70 from other pathogens. HSP71 is immunogenic and has dual localisations, i.e. in the cytoplasm as well as cell wall associated. The HSP71 might be a virulence factor in C. burnetii.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182