Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Localization of static electric and magnetic underwater sources.

Localization of static electric and magnetic underwater sources. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Rantakokko Jouni
Ort: Stockholm
Sidor: 68
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-11-30
Rapportnummer: (FOA-R--99-01265-409)
Nyckelord detektion, lokalisering, minsta kvadrat, egendekomposition, underrum, vektorsensor, detection, localization, tracking, least-square, eigendecomposition, subspace, vector-sensor
Sammanfattning I det här examensarbetet undersöks möjligheterna att dektektera och lokalisera en elektromagnetisk (statistiska fält) källa i grunda vatten. Fälten från källan mäts i åtminstone två positioner med tre-axliga vektorsensorer som mäter både beloppet och riktningen hos de statiska elektriska eller magnetiska fälten i vektorsensorernas positioner. Egendekompositionsbaserad detektion används som ett medel för att detektera om källor finns i mätningarna. Prestanda för de två detektionskriterierna AIC och MDL undersöks och det visas att det är fullt möjligt att detektera en källa med hjälp av en ensam vektorsensor då bruset är spatiellt och temporalt vitt, även vid låga SNR. detektorernas känslighet för avvikelser från antagandet om vitt brus illustreras även. Modellbaserad lokalisering är nödvändig för de statiska fälten. En infinitesimal dipol och en källa/sänka (dipol med ändlig länk) modell undersöks. För de statiska elektriska fälten används en horisontellt skiktad 3-lager modell, som består av luft, vatten och berggrund, för att kompensera för de stora skillnaderna i konduktivitet mellan lagren. Underrumsmetoder undersöks som ett medel för att utföra lokalisering av källorna, och de jämförs med två minstakvadratbaserade estimatorer där antingen det uppmätta fältet eller kovariansmatrisen av mätningarna används. Den föreslagna statiska underrumsestimatorn använder ortogonaliteten mellan "styrvektorn" (antennsvaret) och brusunderrumet som estimeringskriterium, precis som MUSIC algoritmen. skillnaden ligger i valet av styrvektor, som i det statiska fallet blir fältet i vektorsensorerna. Jämförelsen mellan metoderna görs både asymptotiskt (teoretiskt) och för realistiska sampel genom simuleringar.
Abstract This master´s Thesis report investigates the possibilities to detect and localize a submerged electromagnetic (static fields) source in a shallow water environment. The field from the source is measured in at least two positions with three-axis vector-sensors that measure both the direction and the magnitude of the static electric or magnetic fields. Eigendecomposition based detection is used as a means to detect if sources are present in the measurements. The performance of the AIC and MDL detection criteria are examined and it is shown that it is possible to detect a source with a single vector-sensor, even at low SNR, in a white noise environment. The sensitivity of the detectors against violations of the white noise assumption is illustrated. The localization task can only be solved for the static fields by adopting a model based approach. The infinitesimal dipole and sink/source (finite length dipole) models are examined. For the static electric fieldsa horizontally stratified 3-layer model consisting of air, water and seabed layers is used to account for the drastic differences in conductivity between these layers. The subspace approach is investigated on the static fields and compared with two other model based methods, namely two least-squares based estimation criteria where either the measured field or the sample covariance matrix is used. The static subspace estimator uses the orthogonality between the steering vector and the noise subspace as the estimation criterion, as does MUSIC. The difference lies in the steering vector (antenna response), which for the static case becomes the field measured in the vector-sensors. The comparison between the methods is carried out both asymptotically (theoretically) and for realistic samples by extensive simulations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182