Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förstudie och demonstratorförslag av ett optiskt luftdatasystem (VILA-projektet).

Förstudie och demonstratorförslag av ett optiskt luftdatasystem (VILA-projektet). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karlsson Christer, Arntzen Per-Otto, Hansson Göran, Zyra Stan, Hågård Arne, Lampe Thomas, Stålhand Jonas
Ort: Linköping
Sidor: 136
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-12-03
Rapportnummer: (FOA-R--99-01276-408)
Nyckelord optiskt luftdatasystem, koherent laserradar, pulsad laser, SNR, bakåtspridningskoefficient, optical airdata system, coherent laser radar system, pulsed laser, SNR, backscattercoefficient, 32, E3726
Sammanfattning En kravbild för ett luftdatasystem för ett framtida flygplan har tagits fram. Kravbilden inkluderar avancerad flygning samt flygning på höjder upp till 20 km. Olika potentiellt användbara laserbaserade mätmetoder diskuteras. Baserat på kravbilden, karakteristiken för de olika metoderna samt teknikmognad dras slutsatsen att ett pulsat koherent laserradarsystem (pulsat CLR-system) bör ha de bästa förutsättningarna att fungera som ett optiskt luftdatasystem (OADS)., Signal-brusförhållandet (SNR) har beräknats för ett realistiskt OAD-system. SNP är en viktig systemparameter som bl a påverkar mätnoggrannheten och uppdateringshastigheten för mätningarna. Även förväntade mätosäkerheter för radiell vindhastighet diskuteras Mätosäkerheterna för luftdataparametrarna VT, alpa och beta beror, förutom på mätosäkerheten för radiell vindhastighet, på den detaljerade mätgeometrin. Optimering av mätgeometrin diskuteras. Atmosfärens inflytande på OAD-system behandlas i rapporten. Viktiga teknikområden, exempelvis laserteknik, för OADS-tillämpningen har studerats. Ett demonstrator-förslag och en detaljerad specifikation på detsamma (pulsat CLR-system) redovisas. Demonstratorförslaget bedöms uppfylla kravbilden för en relativt stor del av funktionsenvelopen. En demonstrationsplan presenteras.
Abstract Requirements for an air data system for future aircraft has been specified. The requirements includes advanced maneuvering of the aircraft at, up to a height of 20 km.Different potentially useful laser based measurement methods are discussed. Based on the requirements, the characteristics of the different methods and their technical maturity, the conclusion is that a pulsed coherent laser radar system (pulsed CLR-system) should be best suited for the function as an optical air data system (OADS). The signal to noise ratio (SNR) has been calculated for a realistic OAD-system.SNR is an important system parameter which affects both the accuracy and the update rate of the measurements. The expected measurement uncertainty for the radial velocity is also discussed.Apart from the uncertainties of the radial velocity measurements, uncertainties of the air data parameters VT, alfa and beta are also dependent on the details of the measurement geometry. The optimization of the measurement geometry is discussed. The atmospheric influence on OAD systems is discussed. Important areas of technology for the OADS application, such as laser technology, are also discussed. A proposal for a demonstrator is made. A detailed specification of the proposed pulsed CLR system is presented. The demonstrator will fulfill the requirements in a large part of the flight envelope. A demonstration plan is presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182