Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Pressure distributions around submarines and ship hulls.

Pressure distributions around submarines and ship hulls. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lillberg Eric, Alin Niklas, Fureby Christer
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-11-06
Rapportnummer: (FOA-R--99-01285-313)
Nyckelord Tryckfördelning, sjöminsystem, ytfartyg, ubåtar, large eddy simulering, pressure distributions, mine-systems, surface ships, submarines, large eddy simulations
Sammanfattning Utvecklingen av framtida sjöminsystem är beroende av en grundläggande och god förståelse för strömningen och tryckfördelningen kring ytfartyg och undervattensfartyg. Den föreliggande rapporten berör numerisk simulering av sådana strömningsfall med hjälp av moderna beräkningsmetoder för fluidmekanik, vilka baseras på lösning av Navier-Stokes ekvationer. Detaljerad kunskap erhålls inte enbart för tryckfälten, utan även för hela strömningsfältet, inklusive Kelvin-vågmönster, inre vågor och det elektromagnetiska fältet (i förekommande fall). Beträffande tryckfördelningen kring en ubåt har vi undersökt trycket i den omedelbara närheten av ett skrov av typen Los Angeles-klassen och vid två olika djup, motsvarande 25 m och 35 m. Viktiga skillnader har iakttagits, och trycket vid havsbotten är kopplat till skrovformen och hastigheten genom trycket på skrovet. Även varaktigheten hos tryckstörningen som åstadkommits av ubåtspassagen utvärderas och diskuteras. Vakdynamiken hos ett ytfartyg kan också tydligt observeras vid havsbotten vid måttliga djup och karakteriseras av både storskaliga tryckfluktuationer från fartyget och småskaliga från den turbulens som skapas av detsamma, särskilt på måttligt djupa vatten.
Abstract It is of importance to the design of future sea-mine systems to obtain a thorough understanding of the flow and pressure distributions around surface ships and submarines. This report is concerned with numerical simulations of such flows using modern computational fluid dynamics models based on solving the full Navier Stokes equations. Detailed knowledge is obtained not only for the pressure fields, but also for the entire flow-field, including the Kelvin wave-pattern, the internal waves and the electromagnetic fields (if appropriate). Considering the pressure distribution around a typical submarine we have examined the pressure in the immediate vicinity of the hull of a Los Angeles class-type vessel and at two depths, corresponding to about 25 m and 35 m. Important differences are found, and the pressure at the sea-bed is linked to the hull form and speed through the pressure on the hull. Also the duration of the pressure disturbance caused by the submarine passage is evaluated and discussed. The dynamics of the wake of a surface ship is clearly observed also at the sea-bottom for finite depths where pressure fluctuations occur due to the ship motion and due to the turbulent motion of the water in its wake.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182