Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

"Soldier Modernisation".

Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Danielsson Ulf
Ort: Stockholm
Sidor: 36
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-12-17
Rapportnummer: (FOA-R--99-01293-720)
Nyckelord LandWarrior, MOUT, strid, bebyggelse, igenkänning, fysisk, mental, virtuell, träning, Land Warrior, MOUT, combat, urban, recognition, physical, mental, virtual, training, 500
Sammanfattning Rapporten baseras på en konferens med fokus på "Soldier Modernisation". Med "LandWarrior" skapade USA en "info-soldat" med hög kapacitet för insamling, behandling och spridning av information. En förutsättning var digitaliseringen av slagfältet baserad på ny, delvis bärbar teknik bestående datorer, nätverk och sensorer. Soldaten kunde därmed betraktas som ett system bland andra. Intresset för "LandWarrior"-konceptet är stort och USA driver tillsammans med flera NATO-länder utvecklingen vidare. I en nära framtid kommer 85% av jordens befolkning att bo i städer och det är där flertalet konflikter kommer att uppstå. MOUT (Military Operation in Urban Terrain) kräver fysisk närvaro vilket innebär att soldaten uppträder avsuttet. Det ökar risken för förluster men olika tekniska lösningar ska minska riskerna och öka effektiviteten. En del har tagits från "LandWarrior-konceptet" där teknik finns för utbyte av information mellan medlemmar i gruppen, navigation och övervakning, även i mörker. Teknik som efterfrågas är sådan där vän kan skiljas från fiende och icke-stridande. Flera lösningar finns men att se genom väggar och kunna navigera i byggnader är krav som fortfarande saknar praktiska lösningar. Vapen som har direktverkan men även har verkan bakom skydd utvecklas. Icke-dödliga vapen får större betydelse liksom ny utrustning, för navigering och rekognosering. Dilemmat är att utrustningen är tung vilket gör soldaten långsammare. Därmed reduceras fördelarna. Behovet av lättare utrustning och bättre fysisk och mental förmåga efterfrågas starkt liksom medicinsk/fysiologisk monitorering. Bättre förberedd förväntas soldaten bli genom träning i en virtuell miljö som efterliknar den som han senare kommer sättas in i.
Abstract This report refers to a conference focusing, on "Soldier Modernisation". The U.S. concept "LandWarrior" involved a significant investment in new, partly portable techniques based on sensors, computers and network. This was an element of the battlefield digitalization where the soldier can be regarded as a system among other systems. This concept was met by great interest from many countries and the development is governed by USA in cooperation with a few NATO-countries. In a close future 85% of all people live in cities and this is where most conflicts will emerge. MOUT (Military Operation in Urban Terrain) requires physical presence which means that the soldier will be dismounted and this may cause casualties. Technical solutions are, however, expected to reduce risks and increase efficiency. Some techniques, including solutions for communication within the croup, navigation and surveillance, during the night as well as day come from "LandWarrior". A highly needed technique is one that may sort out friends from enemies and non-combatants. There are several solutions but looking-through-walls and navigation inside buildings still lack practical solutions. Weapon with kinetic and air-bursting munition for effects behind walls and trenches are developed. Non-lethal weapons become more important as well as new technique for navigation and recognition. A very important problem is that the equipment has become to heavy, slowing down the soldier increasing the risk of casualties. Weight reduction but also better physical and mental capacity are needed as well as medical/physiological monitoring. The soldier will also be better prepared by training in virtual environments imitating the real combat terrain.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182