Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Akut toxicitet av explosivämnena CL20 och FOX-7 på vattenloppan Daphnia magna.

Akut toxicitet av explosivämnena CL20 och FOX-7 på vattenloppan Daphnia magna. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Berglind Rune, Andersson Ann-Christin
Ort: Umeå
Sidor: 11
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-05-29
Rapportnummer: (FOA-R--99-01294-862)
Nyckelord Daphnia magna, CL20, FOX-7, explosivämne, akut toxicitet, explosives, acute toxicity, 430, 440
Sammanfattning De explosivämnen som idag används i försvarets ammunition uppfyller i många fall inte moderna miljökrav med avseende på biologisk nedbrytbarhet och toxicitet. Intensiv forskning pågår för att ersätta dagens explosivämnen med nya som har egenskaper som gör dem mindre miljöfarliga. Inom ramen för projektet "Miljöriskbedömningar" genomförs forskning för att i tidigt skede karakterisera nya explosivämnens ekotoxikologiska egenskaper. Vid institutionen för Eenergetiska material, FOA 21, har två potentiella explosivämnen, CL20 och FOX-7 (hexanitrohexaazaiscowurtzitan resp. 1-dinitro,2-diaminoeten), tagits fram. Avsikten med denna studie var att undersöka den akuta toxiciteten hos CL20 och FOX-7 på vattenorganismer, i detta fall vattenloppa (Daphnia magna). Försöken visade att inget av explosivämnena var akut giftigt för vattenloppa. CL20 hade låg toxisk effekt på vattenlopporna efter 48 timmars exponering. Denna effekt var dock inte helt relaterad till den nominella koncentrationen CL20 i vattnet. I den mättade vattenlösningen av CL20 var effekten den samma som i en utspädd lösning. Em möjlig orsak till den låga överensstämmelsen mellan testkoncentrationerna av CL20 och antal immobiliserade djur kan vara att ämnet adsorberas till glaskärlens vägg vilket skulle kunna modifiera den nominella testkoncentrationen. En mättad vattenlösning av FOX-7 inducerade inga toxiska symptom hos vattenlopporna. Båda substanserna har begränsad löslighet i vatten. Den högsta möjliga koncentrationen av CL20 resp. FOX-7 var med all sannolikhet inte tillräckligt hög för att inducera toxiska effekter på vattenloppan. Kommande studier bör inriktas på att utforma ett testsystem som ger stabil koncentration av testämnet i vattnet, att undersöka substansernas effekter på andra testorganimer samt att studera kroniska effekter av CL20 och FOX-7 på vattenloppa.
Abstract The explosives in the ammunition used by the Armed Forces today do not meet contemporary environmental demands concerning toxicity and biological degradability. Currently a great deal of research is done to replace out-of-date environmental hazardous explosives by less hazardous. One ot the aims in the research project "Environmental Risk Assessments" is to characterise the expose related and effect related properties of new explosives. Two new explosives, CL20 (hexanitrohexaazaiscowurtzitan) and FOX-7 (1-dinitro,2-diamonoeten) has been developed at the department of Energetic Materials, FOA 21. The aim with this work was to investigate the acute toxicity of these two explosives in the water flea Daphnia magna. None of the explosives were acute toxic to the water flea. CL20 induced low toxic effect after 48h exposure. However, the immobilisation of water fleas was not co-related with the concentration of CL20. The immobilisation rate was the same in saturated as well as in diluted CL20 solution. A test solution saturated with the explosive FOX-7 did not induce any toxic effects in the water flea. The solubility of the two explosives in water is limited. The highest possible concentration of both explosives was not high enough to immobilise the water fleas. A plausible explanation to the disagreement between immobilisation and concentration of CL20 may be that a significant amount of the explosive was adsorbed to the wall of the glass beaker, which then modified the nominal concentration of the compound. Future work is focused on developing a test system that will guarantee a constant predictable concentration of a poorly water soluble test compound, to investigate the effects of CL20 and FOX-7 in other species and to study the chronic effects of the explosives in the water flea.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182