Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Karakterisering av radiokanalen. Försvarsmaktens modellbehov, nu och i framtiden.

Karakterisering av radiokanalen. Försvarsmaktens modellbehov, nu och i framtiden. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Asp Börje, Lundborg Bengt, Löfsved Elisabeth
Ort: Linköping
Sidor: 31
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-01-19
Rapportnummer: (FOA-R--99-01299-504)
Nyckelord radiokanal, kanalmodell, vågutbredning, radio channel, channel modelling, wave progagation, 72, E7004
Sammanfattning Projektaktiviteten "Bredbandiga kanalmodeller för VHF/UHF" avslutas 1999-12-3 1. Aktiviteten har haft som mål att utveckla en bredbandig kanalmodell för att ge ett tillförlitligt underlag vid simulering och värdering av bland annat överföringskapacitet för moderna sambandssystem. Mot bakgrund av vilka modeller som utvecklats under projekttiden är det naturligt att försöka titta framåt för att se vilka framtida krav som kan ställas på radiokanalmodeller. Klarar de modeller vi utvecklat framtida krav? Om inte, vad behöver förbättras och hur skall det i sa fall ske? Rapporten inleds med en beskrivning av vad som menas med begreppet kanalmodeller, en beskrivning av några kanalmodeller och slutligen hur långt vi kommit med vår egen modell, FOA-modellen. Därefter belyses nuvarande och framtida behov ur flera synvinklar, bland annat utgående från olika funktioner och applikationer. Utifrån denna genomgång rekommenderar vi att följande projektidéer genomförs: Inför algoritmer för riktningsinformation från FOA-modellen. Skapa en kanalmodell för helt mobila radionät. Skapa vågutbredningsgeometrier från kartdata. Genomför mobila bredbandsmätningar för validering av FOA-modellen.
Abstract The project activity "Wideband channel models for VBF/UHF" terminates on December 31 1999. The aim of the activity has been to develop a wideband channel model which can serve as a trustworthy basis for simulation and evaluation of important parameters, such as throughput, for modem communication systems. At this point it is natural to look ahead and try to see what requirements will be put on channel models in the future. Do our channel models meet these requirements? If not, what further improvements need to be done and how can they be brought about? The report starts off by a discussion of the concept of a channel model in general, and a brief description of two models studied during the work. It continues with a more detailed presentation of our own ongoing work on the development of a wideband channel model. Thereafter we illuminate present and future requirements on channel models from several angles, for instance concerning different functionalies and applications. Finally, these discussions lead to recommendations for future work in the area. In particular, we wish to stress the following points: Extraction of spatial information from the model. Adapt our model for fully mobile networks. Generate model parameters from a geographic database. Model validation by wideband field trials.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182