Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Polisiärt och militärt i fredsfrämjande operationer - analys av en gråzon.

Polisiärt och militärt i fredsfrämjande operationer - analys av en gråzon. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson Pär
Ort: Stockholm
Sidor: 80
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-01-27
Rapportnummer: (FOA-R--99-01305-170)
Nyckelord fredsoperationer, internationella insatser, polis, säkerhetsuppgifter, peace support operations, police, security tasks, enforcement gap, 16
Sammanfattning Rapporten definierar gråzonen mellan polisiära och militära uppgifter ifredsfrämjande operationer som "de uppgifter vilka, trots att de är av polisiär art, i en given situation inte löses, eller kan lösas, av den lokala eller internationella polisiära styrkan alternativt vilka redan från början avdelats till den internationella militära styrkan". Denna definition tydliggör det grundläggande lokala ansvaret för dessa frågor men erkänner också den internationella styrkans rätt, och skyldighet, att i vissa situationer gripa in för att förhindra sådan utveckling som på sikt kan hota hela fredsprocessen. I rapporten föreslås en struktur för att analysera gråzonen i en specifik operation, byggd på faktorerna den lokala administrationens styrka, konfliktens historia och karaktär samt operationens fas och karaktär. Samtliga faktorer delas i rapporten upp i underfaktorer vilka beskrivs närmare. Slutligen diskuteras olika sätt att hantera gråzonen och föreslås en svensk inriktning. I huvudsak innebär denna inriktning att militär i första hand skall utnyttjas för att sätta press på lokalt ledarskap att hantera säkerhetsuppgifter, inte till att själva direkt gå in och lösa detta. Dock måste förbanden ha en grundkunskap (att besluta för varje specifik operation) avseende dessa uppgifter såväl för att lösa akuta situationer vilka utgör ett hot mot fredsprocessen som för att hantera situationer där förbandet är direkt inblandat från början.
Abstract This report defines the grey area between the tasks of the police and the military as "the tasks which, although by nature police tasks, will not be, or cannot be, handled by neither the local nor the international police force OR those that already from the beginning have been assigned to the military force. This definition stresses the fundamental local responsibility forthis tasks while still acknowledging the right, and obligation, of the military force to act to stop a development that in the long run may jeopardise the peace process as a whole. In the report a structure is suggested for analysing the grey area in a specific operation. this structure is built on variables such as the strength of the local administration, the history and character of the conflict and the character and phase of the operation. Each of these factors is devided into subfactors which are described. Finally, different strategies for handling the grey area are discussed and a policy is suggested for Sweden. Briefly, this policy says that military force should first and foremost be used to press the local authorities to handle the security issues, not to solve the specific issues themselves. However, the military units still need a basic level (to be decided for each operation) of knowledge how to handle these tasks, both to be able to handle urgent situations which threatens the peace process as a whole and to be able handle situations where the unit is itself directly involved.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182