Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inverse electrostatic source modelling in layered dispersive media.

Inverse electrostatic source modelling in layered dispersive media. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Claesson Henrik
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-01-04
Rapportnummer: (FOA-R--99-01311-409)
Nyckelord Invers källmodulering, elektriska punktströmkällor, trelagermodell, optimering och gradient metoder, inverse source modelling, electric point current source, three-layer model, optimisation and gradient methods
Sammanfattning I denna uppsats har det inversa källmoduleringsproblemet studerats. En modell bestående av strömpunktkällor placerade i mittenregionen av en horisontellt skiktat trelagermodell har använts för att efterlikna det statiska elektriska fält som uppstår till följd av korrosionsströmmarna. Det inversa problemet har lösts genom att implementera Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno algoritmen och stabilitet och robusthet har testats och jämförts med Levenberg-Marquardt algoritmen genom att addera gaussiskt brus och genom att variera de initiala positionerna. Problemets kostfunktion har studerats och metoder för att hitta en övre gräns till det relativa trunkeringsfelet har tagits fram. För att lösa källfördelningsproblemet när antalet källor är obekant, så har en enkel semi-iterativ optimeringsmetod föreslagits som verkar vara framgångsrik och stabil.
Abstract In this thesis an inverse source modelling problem has been studied. A model that consists of point current sources located in the middle region of a horizontally stratified three-layered media has been used to resemble the static electric field that arises due to the corrosion currents. The inverse problem has been solved by implementing the Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno algorithm and the stability and the robustness have been tested and compared with the Levenberg-Marquardt algorithm, by adding gaussan noise and by varying the initial positions. The associated cost function has been studied and methods to find an upper limit to the truncation error are presented. To solve the source distribution problem when the number of sources is unknown, a simple semi-iterative method has been proposed which seems to be successful and stable.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182