Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

JASRAD - Ett program för att simulera upptäcktsduellen i luftstrid på stora avstånd. Modellbeskrivning.

JASRAD - Ett program för att simulera upptäcktsduellen i luftstrid på stora avstånd. Modellbeskrivning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Berefelt Fredrik
Ort: Stockholm
Sidor: 40
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-08-30
Rapportnummer: (FOA-R--99-01319-202,616)
Nyckelord BVR-strid, upptäcktsduell, telekrig, tillståndmodell, UML, syftbäringsstyrning, BVR-combat, electronic warfare, finite state machine, line-of-sight steering, 12
Sammanfattning JASRAD är ett datorprogram för att simulera upptäcktsduellen i BVR-strid (Beyond Visual Range) mellan flygplan utrustade med radar, brusstörare, radarvarnare och robotar. Syftet med JASRAD är att belysa den inverkan som flygplanens positionering och vissa tekniska parametrar har pa det taktiska spelet mellan upptäckt, robotskott och undanmanöver. Med JASRAD skapar man tidsberoende scenarier där störinsatsens verkan i termer av nedsatt räckvidd kan studeras. En enkel aerodynamisk robotmodell med syftbäringsstyrning i tre rumsdimensioner har imple-menterats. Programmet kan därför även användas för att studera vissa frågor kring syftbärings-styrning och roboträckvidder. I denna rapport beskrivs den modell som är implementerad i JASRAD version 3.0 (objekt, algoritmer och ekvationer). Rapporten är både en användarhandledning och en formell doku-mentation av modellen (datorprogrammet beskrivs dock i en separat manual). Exempel ges pa hur man kan beskriva simuleringsobjektens beteende med hjälp av tillstands-diagram (UML-notation) och hur en modell av detta slag kan formuleras stegvis för att öka klarheten i framställningen. I rapporten ges en detaljerad formulering av en enkel robotmodell med 3-dimensionell syft-bäringsstyming som kan vara användbar även i andra sammanhang. Exempel ges pa hur man kan beskriva simuleringsobjektens beteende med hjälp av tillstånds-diagram (UML-notation) och hur en modell av detta slag kan formuleras stegvis för att öka klarheten i framställningen. I rapporten gesen detaljerad formulering av en enkel robotmodell med 3-dimensionell syftbäringsstyrning som kan vara användbar även i andra sammanhang.
Abstract ASRAD is a computer program designed to simulate Beyond Visual Range combat between aircraft equipped with radar, jammers, radar warning receivers and missiles. The purpose of JASRAD is to demonstrate the influence of geometry (i.e. the positioning of the aircraft) and other parameters on the tactical interplay between detection, missile launch and evasive manoeuvres. Time dependent scenarios are created in JASRAD, where the effect of jamming in terms of reduced range can be studied. A simple aerodynamical missile model in three dimensional space, including line-of-sight steering, has been implemented. The program may therefore be useful for studying line-of~sight steering and the range of missiles. A description of the model that has been implemented in JASRAD version 3.0 is given (objects, algorithms and equations). The report serves both as an user´s guide and as a formal documentation of the model, while the computer program itself will be described in a separate manual. The use of state-transition diagrams (UML-notation) to describe object behaviour is exemplified. A detailed description of a missile model including 3-dimensional line-of-sight steering is given, a model which may be useful in other applications as well. 3-dimensional line-of-sight steering is given, a model which may be useful in other applications as well.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182