Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Risk Management Perspectives on the Y2K Problem - A technical, support or strategic issue?

Risk Management Perspectives on the Y2K Problem - A technical, support or strategic issue? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Broberg Wulff Maria, Andersson Camilla, Knoph Jan, Lewerentz Birgitta
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-12-30
Rapportnummer: (FOA-R--99-01339-240)
Nyckelord Y2K-problemet, riskhantering, krishantering, Svenska Kraftnät, Telia, Vattenfall, Y2K problem, millennium bug, risk management, crisis management, Swedish national Grid, 14
Sammanfattning Internationellt har Sverige uppmärksammats som föregångsland i hanterandet av Y2K problemet. Den svenska modellen är decentraliserad och grundar sig på en stark tillit till att varje sektor klarar av sina problem. I den här rapporten analyseras och diskuteras riskhanteringsarbetet med Y2K i två vitala sektorer. elkraft och tele. företrädare för tre organisationer - svenska Kraftnät, Vattenfall och Telia har intervjuats. Den erhållna informationen har strukturerats efter fyra parametrar: ansvar och granskning, kontroll, incitament och kompetens. Dessa parametrar används för att analysera samordningen av åtgärder och motiveringen av personalen, två grundläggande uppgifter för ledningen. vi har funnit väl utarbetade Y2K projekt i var och en av organisationerna. Flertalet parametrar tycks i stor utsträckning ha hanterats. Vi har även funnit tre sätt att förhålla sig till millennieproblemet: riskhantering, krishantering och affärsmöjlighet. De tre organisationerna har skilda perspektiv på Y2K problemet. Svenska Kraftnät fokuserar på ett tekniskt problem, Vattenfall på ett stödproblem och Telia på ett strategiskt problem. Alla tre verkar tillämpa effektiva processer för sitt Y2K arbete. god krishantewring kan sålunda reflektera sådant som organisationernas storlek och affärsområde, marknadssituation och tidigare erfarenheter av liknande uppgifter.
Abstract Sweden has been internationally acclaimed as one of the forerunners in handling the Y2K problem. The Swedish model is a decentralised one, based upon a strong reliance on each sector to handle its own problems. In this report the Y2K risk management work in two vital sectors, power supply and telecommunications, is analysed and discussed. Representatives of three organisations - The Swedish National Grid, Vattenfall and Telia - have been interviewed. The information obtained has been structured by the use of four parameters: responsibility, review & control, incentive and competence. These parameters are used to analyse co-ordination of actions and motivation of the employees, which are two fundamental management tasks. We have found fairly elaborate Y2K projects in each organisation. most of the parameter dimensions seem to have been extensively addressed. We have identified three approached in managing the millennium task: risk management, crisis management and business apportunity. The three organisations have different perspectives on the Y2K problem. The Swedish National Grid focusses on the technical problem, Vattenfall on the support problem and Telia on the strategic problem. All three organisations seem to employ efficient procedures in their Y2K work. Good risk management practice, therefore, may reflect things like the organisation´s size, business area, market situation and previous experiences of similar tasks.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182