Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fast/Rörligt Anläggningsskydd 1999.

Fast/Rörligt Anläggningsskydd 1999. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ågårdh Lennart, Hansson Håkan, Magnusson Johan, Unosson Mattias
Ort: Stockholm
Sidor: 56
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-03-16
Rapportnummer: (FOA-R--99-01351-311)
Nyckelord Luftstötvåg, ballistiska experiment, fallviktsförsök, numderiska modeller, datorsimuleringar, blast waves, ballistic tests, drop weight tests, numerical models, computer simulations
Sammanfattning Rapporten behandlar verksamheter bedrivna och avrapporterade vid konferenser och i artiklar i försvarsmaktsprojektet "Fast/Rörligt Anläggningsskydd" under 1999. I kap. 1 definieras projektets delområden samt rekommendationer för den fortsatta utvecklingen. I kap. 2 diskuteras resultaten från delprojektet "Markstötvågsutbredning". och som nu avslutats med en slutrapport av Peter Balazs. Forskningen baserades på stötvågsmätningar från detonerande bomber under mark och syftade till att verifiera analytiska modeller enligt Drake-Little. I kap. 3 berörs en pågående experimentell försöksserie omfattande statisk och snabb transient belastning av armerade balkar av normal och högpresterande betong med och utan stålfibrer. I kap. 4 behandlas numerisk simulering av belastningen från luftstötvågor utgående från explosivämnet. Resultaten jämförs med explosionsförsök mot tegelväggar gjorda tidigare i provbänk. I kap. 5 behandlas en pågående fördjupning av kompetensen att hantera och manipulera materialmodeller för betong och spröda material. I delprojektet ingår utvärdering och implementering av materialmodeller för betong i LS-DYNA och i AUTODYN. Ingår i delprojektet "Materialmodellering". I kap. 6 behandlas egna ballistiska försök i hastighetsområdet 1400-1600 m/s. Ingår i delprojekt "Experiment". I kap. 7 beskrivs kvasi-statiska och transienta belastningar av betongbalkar i full skala. Serien omfattade 8 balkar och belastningen utgjordes av en ca 700 kg fallvikt, som träffade balkmitt med en hastighet om ca 7 m/s. Ingår i delprojektet "Experiment". I kap. 8 redovisas resultat av numerisk simulering av penetration och perforation baserat på RHTmodellen och egna ballistiska försök i hastighetsområdet 1400-1600 m/s. Dessutom redovisas motsvarande numerisk simulering av betongbalkarna belastade kvasi-statiskt och med fallvikt. Ingår i delprojektet "Strukturmodellering". I kap. 9 redovisas metoder för provning av mekaniska egenskaper hos material, nödvändiga för numerisk simulering. Ingår i delprojekten "Materialmodellering" och "Experiment".
Abstract The report describes activities performed and presented at conferences and in articles within the project "Stationary/Temporary Structural Protection" during the year 1999. In chpt. 1 the subprojects are defined and recommendations for future developments given. In chpt. 2 results from the subproject "Ground Wave Propagation" are concluded with the report by P Balazs. The research was based on measurements of ground response to detonating bombs below the ground and aimed at verifying analytical models according to Drake-Little. In chpt.3 an ongoing test series involving quasi static and rapid transient loading of reinforced beams made of standard and high performance concrete with and without steel fibres is treated. In chpt. 4 numerical simulation of the loading from air pressure waves starting from the explosive charge is described. The results are compared to the results from corresponding tests on brick walls made earlier. In chpt. 5 an ongoing involvement in the theory of material modelling of concrete and other brittle materials is described. In the subproject assessment and implementation of material models for concrete in LS-DYNA and in AUTODYN. Part of the subproject "Material Modelling". In chpt. 6 ballistic tests in the velocity range 1400-1600 m/s are reported. Part of the subproject "Experiment". In chpt. 7 quasi static and transient loading of concrete beams in full scale are described. The test series contained 8 beams and the transient loading consisted of a 700-kg drop weight striking the middle of the beams with a velocity of 7 m/s. Part of the subproject "Experiment". In chpt. 8 results from numerical simulations of penetration and perforation of concrete targets based on the RHT-model and ballistic tests in the velocity range of 1400 - 1600 m/s. Furthermore corresponding numerical simulations of the concrete beams loaded quasi static and with drop weight are presented. Part of the subproject "Structural modelling". In chpt. 9 procedures for testing mechanical properties in materials necessary for numerical modelling materials. Part of the subprojects "Material Modelling " and "Experiment".

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182