Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Disarmament or retention: is the Soviet biological weapons programme continuing in Russia?

Disarmament or retention: is the Soviet biological weapons programme continuing in Russia? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lilja Petra, Roffey Roger, Westerdahl Kristina S
Ort: Umeå
Sidor: 94
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-03-03
Rapportnummer: (FOA-R--99-01366-865)
Nyckelord Biologiska vapen, B-vapenkonventionen, Ryssland, nedrustning, biologisk krigföring, massförstörelsevapen, konvertering, militär doktrin, spridning, exportkontroll, biological weapons, BTWC, Russia, disarmament, biological warfare, weapons of mass destruction, conversion, military doctrine, proliferation, export controls
Sammanfattning Efter en kort bakgrund om B-vapenkonventionen och Sovjets brott däremot, ställer rapporten upp fyra kategorier och en begränsning som antas avslöja dagens status på Rysslands B-vapenkapacitet - nedrustning eller fortsättning. De fyra kategorierna är historiskt beteende, observerbara nedrustningsåtgärder, positioner vid internationella B-vapenförhandlingar samt kostnad och risk som ett land ådrar sig vid ett brott mot B-vapenkonventionen. Begränsningen är Rysslands nuvarande situation. Kategorierna undersöks individuellt med hänsyn till deras inflytande på B-vapenpolicy och utvärderas sedan tillsammans, i ljuset av begränsningen. Det finns anledning att misstänka att det sovjetiska B-vapenprogrammet fortgår i Ryssland. Bristen på transparens om tidigare och nuvarande aktiviteter i misstänkta anläggningar, tillsammans med den misslyckade konverteringen av det gamla B-vapenprogrammet, pekar på att det fortfarande kan vara aktivt. Dessutom signalerar den ryska militärdoktrinen och säkerhetskonceptet samt Rysslands positioner vid internationella förhandlingar om B-vapenkonventionen, att Ryssland fortsätter att se en roll för B-vapen i sitt nationella försvar. Det anförs att den ryska B-vapennedrustningens framtid är beroende av ett effektivt verifikationsprotokoll till B-vapenkonventionen, en reviderad militärdoktrin och ett ökat fokus på nationella problem i Ryssland. Förslag ges även på hur Sverige kan stödja och hjälpa Ryssland att leva upp till B-vapenkonventionen och tidigt ratificera verifikationsprotokollet.
Abstract After a brief background to the Biological Weapons Convention and the Soviet non-compliance with it, the report sets out four categories of indicators and one constraint that are believed to reveal the status of the Russian biological weapons capabilities today - disarmament or retention. The four categories are historical behaviour, observable disarmament measures in Russia, the Russian positions in multilateral negotiations relating to the BTWC and the costs and risks related to a breach of the BTWC. The constraint is a summary of Russia´s present outlook. The cateogires are investigated individually with respect ot their influence on BW policy and are then evaluated together in the light of the constraint. There is reason to suspect that the Soviet biological weapons program is continuing in Russia. The lack of transparency on past and present activities in suspected facilities together with the failure to convert the former BW programme, suggest that the program might still be active. Furthermore, the Russian military doctrine and security concept and Russian positions in negotiations concerning the BTWC signal that Russia continues to see a role for BW in its national defence. The report concludes that the future of Russian BW disarmament is dependent on an efficient Protocol to the BTWC, a revised military doctrine and a larger focus on domestic problems. Proposals are also given for how Sweden can engage Russia in this area, to promote compliance and an early ratification of a verification Protocol.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182