Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FoRMA. Människan i RMA: Utveckling av beslutsmetoder och beslutsprocesser. 12 typfall av framtida beslutsfattande.

FoRMA. Människan i RMA: Utveckling av beslutsmetoder och beslutsprocesser. 12 typfall av framtida beslutsfattande. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wikberg Per (red./editor)
Ort: Linköping
Sidor: 64
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-03-15
Rapportnummer: (FOA-R-00-01818-201)
Nyckelord E14092, 52, 16
Sammanfattning "Människan ska stå i centrum i framtida ledningssystem. Med den målsättningen krävs att man tidigt försöker konkretisera de övergripande konsekvenserna av hur olika system ska samverka samt vilka metoder och organisatoriska lösningar som kan användas. Förutsättningarna för beslutsfattning bedöms redan idag variera inom ett bredare och djupare spektrum än tidigare. I en del situationer är det viktigt att fatta snabba beslut även om de inte i varje hänseende är fullkomliga. En konsekvens är att flera metoder för beslutsfattning erfordras. I den här studien kompletterar några alternativa tillvägagångssätt dagens militära beslutsmetodik. Några beteendevetenskapliga teorier för beslutsfattande har översatts till "manualer" av ungefär samma typ som de beskrivningar av "bedömandemallen" som i likartade tillämpningar återfinns i militära, operativa och taktiska reglementen. Därefter har ett antal situationer, s.k. "typfall" förhoppningsvis representativa för framtida beslutsfattande, tagits fram. I varje sådant fall diskuteras konsekvenserna av såväl utvecklat tekniskt beslutsstöd som utvecklade beslutsmetoder och organisatoriska lösningar. Arbetet har visat på att: 1) En teknisk uppgradering av den traditionella beslutsmetodiken inte är tillfyllest. 2) Grunden för våra chefers och stabers ledningsförmåga även i framtiden kommer att utgöras av övning och simuleringar. 3) Möjligheterna till personell reducering måste analyseras och prövas i varje enskilt fall. 4) Detaljstyrning från hög ledningsnivå eller att ett lokalt beslut förankras på hög nivå, även politisk, kommer att bli både fullt möjliga och vanliga. Utifrån diskussioner och slutsatser under arbetet föreslås vidare att 1) Anpassade metoder för evolutionär utvärdering, prövning och forskning utvecklas. 2) En ny StabsIF med tillhörande nya funktionsreglementen utformas där fler beslutsmetoder definieras. 3) Ett arbete påbörjas med syfte att ta fram nya konceptuella symbolspråk för lägesrepresentationer av läget ur politiska, etniska, religiösa eller demografiska perspektiv. 4) Utveckla de principer och metoder som skall användas för militär ledning att informera uppåt och för politisk ledning att ange intentioner nedåt 5) En översyn av folkrättens konsekvenser åstadkommes i avsikt att definiera vilka uppgifter som är möjliga att ge till civila."
Abstract With the aim of focusing on human aspects in the development of future command and control systems, it is necessary to study how different systems operate in conjunction with each other and the methods and organisational solutions that might be applied. The prerequisites for decision making today are judged to vary on a broader scale than before. In some situations it is necessary to make quick decisions, even if these are not in every aspect ideal. One consequence is that other methods for decision-making than the traditional rational alternative generating methods are required. In this study, some alternative methods for decision-making are suggested. Some theories of decision-making, deriving from the behavioural sciences, are translated into "manuals" of the same type as the "manual for appreciation" found in different military regulations. Using these manuals, a number of scenarios concerning future decision-making were described. In each scenario the consequences on technical decision support systems, decision-making methods and organisational solutions are discussed. The major conclusions are: 1) Focusing technical development on solely traditional decision-making methods is not sufficient. 2) The possibility of reducing personnel in decision teams must be analysed from case to case. 3) Management in detail from the highest levels of command and control will be both possible and commonplace in the future. Based on discussions and conclusions from the analysis, the following is suggested: 1) To initiate development of methods for evolutionary evaluation, testing and research. 2) To work out new staff regulations were a spectrum of decision-making methods are defined. 3) To initiate work aiming at defining other conceptual, symbolic languages for the representation of a situation other than the traditional tactical situation, e.g political, ethnical, religious or demographic aspects. 4) To develop principles of how to integrate political and military command and control. 5) To define which tasks are possible to give to civilians, according to international law, in a conflict situation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182