Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 1997 för FoT-området Fysiologi, delområden Arbets- och Termofysiologi, Navalmedicin och Flygmedicin.

Årsrapport 1997 för FoT-området Fysiologi, delområden Arbets- och Termofysiologi, Navalmedicin och Flygmedicin. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Seeman Torsten
Ort: Stockholm
Sidor: 49
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-02-25
Rapportnummer: (FOA-R-98-00690-720)
Nyckelord Workphysiology, physical workload, physical performance, thermal stress, thermal strain, diving medicine submarines, hypoxia, hyperbaric physiology, aviation and space medicine, accelerationphysiology, G-protection, G-suit, human centrifuge, ventilation pattern, lung mechanics, respiratory inductive plethsmograph
Sammanfattning Arbetsfysiologi har omfattat förstudie till "Befattningsanalys". Inventering, beskrivning och utvärdering har gjorts av den metodik som finns i dagsläget för mätning av fysisk kapacitet och ålderns inverkan på konditionen. Studierna följs upp med praktisk prövning av metodik avseende fysiska arbetsuppgifter i olika befattningar. Den termofysiologiska forskningen har koncentrerats kring fysisk belastning vid uppträdande i C-kontaminerad miljö samt vad som krävs för att förhindra termisk obalans. Simuleringsmodellen som framtagits kan ge upplysningar om kraven vid olika taktiska uppträdanden, under skiftande klimat och C-hot. Den flygfysiologiska forskningen har prioriterat studier av de krafter som uppkommer vid flygning med kraftiga girar i hög fart och som leder till svårigheter för piloten att upprätthålla adekvat genomblödning i hjärnan med "gray- eller blackout" som följd. Människans generella G-tålighet, armsmärtor som uppkommer vid flygning i höga G och försämringen av syrgasutbytet i lungorna har studerats i centrifugförsök. Förbättring av det skydd en anti-G-dräkt kan ge minskar pilotens trötthet och ökar uthålligheten. Problemet armsmärtor är inte löst men kunskapen har ökat om de fysiologiska orsakerna med möjlighet att hitta motmedel. Ökad kunskap har också erhållits om hur andning och genomblödning i lungorna påverkas av höga G-belastningar. Forskningen inom navalmedicin har fokuserats på problem med fri uppstigning vid räddning från ubåten. I djurmodell med snabba kompressioner och dekompressioner har studerats upptagningshastigheten av kvävgas i blodet till hjärnan och tendensen till bubbelbildning i blodbanan. Venösa bubblor försvinner snabbare under syrgas- än under luftandning talande för gynnsam effekt av syrgasbehandling vid fri uppstigning. Humanförsök har påbörjats för att se om en minskad kärlreaktivitet efter syrgas och koldioxid påverkar det cerebrala blodflödet vid hyperbar syrgasbehandling. Dekompressionsjukans patofysiologi har studerats med bestämning av biokemiska förändringar i blodet och toleransen för dekompressionsstress. Projektet monitorering och rening av luft i ubåtar med luftoberoende maskiner har
Abstract The workphysiology research has been focused on the first part of a program for military job description. An inventory, a more detailed account of and an evaluation of methods suitable for measuring the physical fitness has been worked out. The study has been tested practically after choosing the physical assignments for different offices. The thermophysiology group has worked out a simulation program to predict the physiological interference from dressing, climate and physical activity when the soldier is fighting in C-contaminated surroundings. The research groups of Aviation Medicin have continued their studies of the force (G) generated by flying in high speed and sharp yaws which aggravates the cerebral blood flow and poses a risk for the pilot of gray- or blackout. The stamina to high G-load, the problems to reduce the arm pain induced by the acceleration and the pulmonary effects of high G-load and oxygenbreathing have been studied using a human centrifuge. The physical and mental fatigue resulting from multiple sorties and high G-load can be lowered by a new G-suit. The etiology of arm pain is still unknown but the studies have increased the understanding of the phenomenon and thus the chances for prevention. The comprehension of the changes in breathing and pulmonary circulation after G-load has also been enhanced by the present results. The Naval Medical research included problems concerning rescue emersion from a submarine. The uptake of nitrogen in the blood to the brain and the disposition for bubbleformation within the blood vessels has been studied in an experimental modell with compression of goats. The venous bubbles will disappear more rapidly when breathing oxygen than air. The results indicate a supporting affect of oxygentreatment in "free rescue emersion". The studies of cerebral blood flow under HBO and biochemical markers in connectin with decompression have continued experimentally and on migraine patients. The project analysing and cleaning the athmosphere in submarines, has continued with testing for air pollution to evaluate the effect of degasification after fire in a submarine.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182