Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2000 för koncernuppdraget Metod- och utredningsstöd.

Årsrapport 2000 för koncernuppdraget Metod- och utredningsstöd. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ekström Thomas
Ort: Stockholm
Sidor: 31
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-03-15
Rapportnummer: (FOI-R--0003--SE)
Nyckelord Metoder, utredningar, värdering, perspektivplanering, beslutsunderlag, studier, modeller, operationsanalys, methods, analysis, assessment, planning, studies, models, operations research, ME, Marknadsenheten
Sammanfattning I föreliggande årsrapport redovisar FOA verksamheten inom Koncernuppdraget Metod- och utredningsstöd till Försvarsmakten. Forskningsområdet består dels av operationsanalysgrupper placerade inom olika delar av Försvarsmakten, dels av projekt som bedrivs inom FOA. Operationsanalysgrupperna har under året framförallt medverkat i perspektivplaneringen och studieverksamheten. Därutöver har medverkan skett i exempelvis den operativa planeringen och i förbandsverksamheten. Ledningsutvecklingsstudien (LUST) har redovisat en bearbetad vision för det framtida ledningssystemets tekniska del. Inom projektet ANABASIS har det skapats en god uppfattning om luftförsvarets förmåga i de scenarier som LUST använt sig av i sin värdering, exempelvis avseende tidsförhållanden och realiserbarhet. Inom projektet Kvantitativa OA-modeller har man lyckats överföra inom FOA befintlig metodkunskap till operationsanalysgrupperna på ett mer effektivt sätt än vad som skett tidigare. Nyttan för Försvarsmakten med den verksamhet som bedrivs inom forskningsområdet Metod- och Utredningsstöd kan sammanfattningsvis beskrivas som att den bidrager till att ett systematiskt underlag tas fram inför Försvarsmaktens beslut och övriga planering. Omsättningen under år 2000 var 37,6 Mkr, varav 26,6 Mkr avser operationsanalysgruppernas verksamhet.
Abstract In this annual report FOA reports on the work done for the Swedish Armed Forces during 2000 within the research area Assessment and Operations Research. The research area consists of Operations Research Groups, placed in different parts of the Swedish Armed Forces, and of research projects at FOA. The Operations Research Groups have primarily participated in the long term planning process and in different studies within the Swedish Armed Forces. The project LUST has produced a vision for the technical component of the Swedish Armed Forces future Command and Control System. Within the project ANABASIS a good understanding of the capabilities of the air defence in the scenarios used by LUST has been reached, especially where time factors and feasibility are concerned. Within the project quantitative Operations Research Models, knowledge at FOA about Operations Research Methods has been channelled to the Operations Research Groups in a more efficient manner than what has previously bee the case. The Swedish Armed Forces benefits from the research within the research area Assessment and Operations Research by the contribution to a systematic process before defence decisions. The 2000 turnover was 37.6 MSEK, of which 26.6 MSEK was the turnover for the Operations Research Groups.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182