Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2000 för FOAs forskning inom FoT-område Miljöfrågor (FM).

Årsrapport 2000 för FOAs forskning inom FoT-område Miljöfrågor (FM). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ahlberg Mats
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-03-15
Rapportnummer: (FOI-R--0005--SE)
Nyckelord Miljö, hydrogeologi, toxikologi, nedbrytning, ammunitionsdestruktion, explosivämnen, miljöriskbedömning, livscykelanalys, environment, hydrogeology, ecotoxicology, biodegradation, ammunition destruction, explosives, environmental risk assessment, life cycle analysis, ME, Marknadsenheten
Sammanfattning Rapporten sammanfattar uppnådda resultat under budgetåret 2000 för forskningsområde Miljöfrågor. I samarbete med Norge studeras blyspridning från kulor i mark. Materialet hämtas från slagfältet invid Fredrikstens fästning utanför Halden. En transportmodell avseende TNT i mark har tagits fram genom att utgå från en spridningsmodell för C-stridsmedel. De faktorer som har störst betydelse för inbindningen av trinitrotoluen (TNT) i mark är den organiska halten samt därefter lerhalten. Till löst organiskt material är bindningen av specifik typ medan bindningen till fast organiskt material är en hydrofob fördelning. Explosivämnena CL 20, FOX 7 och FOX 12 har alla tre visat sig påverka reproduktionen av vattenloppa och måste därför utredas med avseende på ekotoxikologiska egenskaper. En mikrobiologisk testmetod och en testmetod på alg har utvecklats. För att kunna destruera spröda material som konventionella sprängämnen har en malningsmetod utvecklats. Metoden ger en suspension som miljövänligt och säkert kan förbrännas i en fluidiserad bädd. Bränslevärdet är dock lågt varför tillsatsbränsle behövs, t ex från förpackningsmaterial. En översikt över tillgängliga metoder för kvalitativ livscykelanalys (LCA) har identifierat tre metoder som är lämpliga för utvärdering i kommande projekt.
Abstract This report summarises the results of the research program Environmental studies during 2000. In co-operation with Norway the dispersion of lead from bullets in soil is studied. The material is gathered from the battlefield at Fredrikstens fästning outside Halden. A dispersion model for TNT in soil has been developed based on a model for dispersion of chemical warfare agents. The most significant properties for the binding of TNT in soil are the organic content folowed by the content of clay. The binding to dissolved organic material is of specific type while the binding to solid organic material is a hydrofobic distribution. All the three explosives CL 20, FOX 7 and FOX 12 have been shown to affect the reproduction of Ceriodaphnia dubia. Thus the ecotoxicological properties of these explosives have to be further investigated. A microbiological test method and a test method using algae have been developed. A grinding method has been developed for brittle material such as conventional explosives. The method results in a suspension that can be burnt in a fluidised bed. Due to the low energy content additional fuel, such as packing material has to be added. A survey of possible methods for qualitative life cycle assessment has been performed. Three methods suitable for evaluation have been identified.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182