Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2000 för FOAs forskning inom FoT-område Vapentraumatologi.

Årsrapport 2000 för FOAs forskning inom FoT-område Vapentraumatologi. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Widegren Ingemar
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0011--SE)
Nyckelord Vapentraumatologi, sårballistik, sårbarhet, tryckvågseffekter, verkansvärdering, skallskador, hypotermi, weapons traumatology, wound ballistics, human vulnarability, shock wave effects, assessment of human effects, closed head injury, hupothermia, ME, Marknadsenheten
Sammanfattning Vapentraumatologi har i år utökats med projektet Vapenverkan på människa från forskningsområdet Vapen, verkan och skydd. Verksamheten är framför allt inriktad på att utarbeta modeller och underlag som används för verkansvärderingar. En integrerad kunskapsutveckling har påbörjats. En modifierad utrustning för stötvågsforskning har installerats och en exponeringskammare för HPM-studier har byggts för att användas i experiment såväl med cellbiologisk inriktning som studium av HPM-effekter på smådjur. Laboratoriets arsenal av morfologiska tekniker har under året breddats avsevärt. Ett flertal nya tekniker har prövats med framgång och bedöms kunna effektivisera och fördjupa analysverksamheten. De nya analysteknikerna som introducerats har skapat förutsättningar för att bredda och fördjupa forskningen för att bl a finna kliniskt användbara kriterier för stötvågstrauma. I en studie där endotelceller utsattes för stötvågor och kavitation har man funnit förändringar som kan medverka till förklaring av de skador som är känd under beteckningen Vietnam-lunga. Fördjupade studier av hypotermi och återuppvärmning har indikerat att hos skadade som omhändertas med sådant förfarande reduceras mortaliteten avsevärt. I framtagningen av humaninriktat underlag för utveckling av beräkningsprogram (LIBRA-systemet) för verkansvärdering har såväl teoretiska som experimentella forskningsinsatser genomförts.
Abstract The project Weapons Effect on Humans from the research area Weapons, Effects and Protection is this year included in Weapons Traumatology. It is mainly aimed at models and basic data for weapons effect assessments. An integration of medical and technical knowledge is initiated. Modified equipment for blast research has been installed as well as a HPM exposure chamber. They are designed for cell biological applications as well as for small animal experiments. During this year the laboratory´s examination arsenal of morphological techniques has been considerably extended. Numerous new techniques have been successfully tested making the analysis work more efficient and exhaustive. The new techniques of analysis are a basis for our search for clinically applicable criteria for blast trauma. Pressure waves and cavitation affecting endothelial cells revealed in one study changes which could contribute to the explanation of those injuries known as Vietnam lung. Studies on hypothermia and rewarming have indicated that the injured taken care of according to an adequate hypothermic plan shows a considerably lower mortality rate than those who have not. In the production of basic knowledge for the development of simulation programs (the LIBRA system) for the assessment of weapons effects theoretical as well as experimental research has played a vital role.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182