Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kinas nya stora språng: WTO

Kinas nya stora språng: WTO Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kiesow Ingolf
Ort: Stockholm
Sidor: 35
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0022--SE)
Nyckelord WTO, Kina, Taiwan, USA, National Missile Defence, ekonomiska reformer, arbetslöshet, nationalism, säkerhetspolitik, China, economic reforms, unemployment, nationalism, 13
Sammanfattning Risker kan förknippas med Kinas och Taiwans WTO-anslutning. Huvudsakligen är det dock risker, som ligger latenta redan i de pågående ekonomiska reformerna i Kina. Med möjligt undantag för risken för en Ylexternalisering" av problemet - som är avsevärd, om reformarbetet misslyckas - medför WTO- anslutningen dock endast en måttlig höjning av risknivån. På plussidan får det bedömas väga tyngre att sex sakförhållanden rörande WTO-anslutningen har identifierats och verkar i en konfliktförebyggande riktning. Även om WTO-anslutningen på kort sikt har en destabiliserande inverkan genom de omställningar som krävs, verkar den sannolikt också i en stabiliserande riktning. Den latenta främlingsfientligheten kan minskas på sikt. Kina kan acceptera att bli en del av det internationella samfundet. WTO erbjuder flera metoder för Kina och Taiwan att lösa problem i sina ekonomiska förbindelser. WTO kommer att medföra en större exponering av Kinas medborgare gentemot omvärlden. USA frånsäger sig rätten till ensidiga handelssanktioner. Alternativet till WTO-anslutning är dåligt. Ett uteblivet medlemskap skulle bli en svår prestigeförlust för Kinas ledare. Det skulle skapa nya osäkerheter.
Abstract There are risks that can be associated with China´s and Taiwan´s accession to the WTO. They are, however, mainly risks latent in the already ongoing economic reforms in China. Membership in the WTO would only cause a moderate increase in the risk-level, with exception for a possible risk of an "externalization" of the problem - which is considerable, should the reform-work fail. On the positive side, six circumstances related to the WTO membership have been identified as working in a conflict- preventing direction. First, even if, in the short perspective, the WTO membership has a destabilizing effect, because of the readjustments it will require, it is also likely to work in a stabilizing direction. Second, the latent xenophobia can be reduced in the long perspective. Third, China can accept to become an integrated part of the international community. Fourth, the WTO offers several methods for China and Taiwan to solve problems in their mutual economic relations. Fifth, the WTO will bring about an increased exposure of China´s citizens to the outside world. Sixth, the USA denies itself the right to one- sided economic sanctions. The alternative to WTO membership is unfavourable. A failure to obtain membership would mean a severe loss of prestige for the leaders of China. That would create new insecurity.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182