Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

New technology as a threat and risk generator.

New technology as a threat and risk generator. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jervas Gunnar, Dennis Ian, Corroy Richard
Ort: Stockholm
Sidor: 325
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0024--SE)
Nyckelord kommunikationsproblem, kryptologi och steganografi, datorer och nätverk, mjukvaruproblem, elektroniska betalningstekniker, infrastrukturella beroendeproblem, hantering av IT-hot, legala problem, communication systems, cryptography and steganography, computers and networks, software threats and problems, electronic technologies, managing IT-threats and problems, legal problems, 13
Sammanfattning Tidigare uppfattade de flesta ny teknologi som ett medel för att lösa problem. De senaste åren har teknikutvecklingen dock blivit så snabb att den av allt fler kommit att uppfattas som en risk eller ett hot. Detta beror främst på att ny teknologi utgör ett allt viktigare konkurrensmedel, och därför kommer ut på marknaden långt innan dess konsekvenser kunnat förutses. På så vis uppstår oavsiktliga tekniska fel som kan få allvarliga konsekvenser, eftersom olika system i allt högre grad är hopkopplade och därmed beroende av varandra. Dessutom kan kriminella eller fientliga aktörer medvetet utnyttja de svaga punkter som otillräckligt utprovade system alltid innehåller. Efter introduktion och översikt följer åtta kapitel som tar upp olika aspekter på teknologisk förändring och de problem den skapar. Dessutom diskuteras vad man kan göra för att eliminera eller reducera sagda problem. En slutsats är att det blivit allt svårare att hindra alla de tekniska fel och det missbruk som uppkommer i en tid av allt snabbare teknologisk förändring. Det är vår förhoppning att den här studien skall bidra till att motverka dessa problem.
Abstract In the past many people looked upon new technology as a means to solve problems. However, during the last few years the pace of technological change has become so fast that more and more people have started to look upon it as a risk and threat. This has to do with the fact that technology is an increasingly important competitive factor, and therefore enters the market long before all its consequences are fully understood. As a result unintentional technological errors occur, and they are becoming more serious since systems today are increasingly interconnected and interdependent. Moreover, criminal and other hostile actors try to use the growing number of weak points that are generated by this accelerating technological change. After an introduction and overview, eight chapters follow that take up the different aspects of fast technological change and the problems that it creates. At the same time, what can be done to eliminate or reduce these problems is discussed. The conclusion is that it has become considerably more difficult to prevent all the technical errors and misuses that are generated in a time characterized by faster and faster technological change. We hope that this study will contribute to the countermeasures that are increasingly needed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182