Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Diagnosing crisis management. Presentation of an instrument for diagnostic observation and inquiry into peacetime social crises.

Diagnosing crisis management. Presentation of an instrument for diagnostic observation and inquiry into peacetime social crises. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Kerstin Castenfors
Ort: Stockholm
Sidor: 60
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0028--SE)
Nyckelord svåra påfrestningar på samhllet i fred, kriser, krishantering, diagnostiskt instrument, frågeinstrument, nyckelfaktorer, ledning, samordning, informationshantering, mediahantering, observationer, frågebank, roll- och ansvarsfördelning, aktörer, crisis management, extraordinary events in society, crisis response inventory, diagnostic instrument, questionnaire, key factors, command, coordination, communication, information processing, media handling, 13
Sammanfattning En undersökningsdesign som möjliggör att information kan struktureras, tolkas och analyseras på ett systematiskt sätt i samband med hanteringen av svåra påfrestningar på samhället i fred (kriser) har utvecklats på FOA, Avdelningen för Försvarsanalys. Denna design har givits formen av ett diagnostiskt observations- och frågeinstrument med vars hjälp ett antal faktorer kan studeras, vilka anses ha stor betydelse vid hanteringen av samhällskriser. Dessa faktorer är grupperade inom områdena ledning, saniordfflng, informations- och mediahantering. Instrumentet är utformat för att studera krishantering på olika samhälleliga aktörs- och ansvarsnivåer och består av frågor och underlag för observationer som belyser de ovan nämnda faktorerna. Observations- och frågeinstrumentet kan anpassas såväl till den typ av krissituation som man vill studera som till krishanteringens olika faser. Om instrumentet används i sin helhet kan samtliga faktorers påverkan på krishanteringen studeras. Om man vill studera hur någon eller några av faktorerna päverkar krishanteringen i en specifik situation eller hanteringsfas, kan delar av instrumentet användas.
Abstract A systematic collection of information in a crisis situation, as well on the national as on the international crisis management arena, is considered to be an advantageous method to enhance experience in the crisis management area. To render this information collection effective, a method by which the course of events in crisis situations can be systematically recorded and classified, is required. For this purpose an inventory is developed which enables systematic classification, interpretation and analysis of information in crisis situations comprising e g severe infrastructural disruptions and disruptions of computer systems, nuclear accidents, dangerous goods´ accidents, floods, migration flow, epidemics and terrorism. The inventory is designed as a diagnostic questionnaire with complementary guidelines for observation in crisis situations by which certain factors of decisive importance in crisis management can be studies at two different levels of responsibility. These key factors are to be found in the areas of operative and strategic crisis management, coordination/cominuffication, information processing and media handling. The inventory in its actual form is in the shape of an all-round pool of questions and guidelines and is designated to be applied in most kinds of extraordinary events in society irrespective of their onset. The inventory is thought to be used by observers when studying crisis management structures during the different phases of an event. Depending on the selected object of study, the observer can choose from the inventory the total or a limited number of questions to be put to representatives at different crisis management response levels. By a selection of questions and guidelines, the impact of the total range of key factors, or of a separate key factor on crisis management and crisis response structures can be studied.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182