Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Undersökning av mark och grundvatten inom Nammo LIAB, Lindesberg, MIFO-Fas 1.

Undersökning av mark och grundvatten inom Nammo LIAB, Lindesberg, MIFO-Fas 1. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Liljedahl Birgitta, Qvarfort Ulf, Waleij Annica
Ort: Umeå
Sidor: 21
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0029--SE)
Nyckelord Ammunition, MIFO-modellen, miljöriskbedömning, sprängämnen, tungmetaller, environmental risk assessment, explosives, heavy metals, MIFO method
Sammanfattning Nammo LIAB AB har sedan grundandet 1953 tillverkat explosiva varor på ett 50 ha stort område på fastigheten Hermanstorp 7:1 i Lindesberg. Successivt har uppbyggnad och förändring av verksamheten skett och inom området finns ett 70-tal byggnader som används för olika ändamål. I tidigare verksamhet, fram till 1999, utfördes renovering av ammunition, varvid smältning av sprängämnet trotyl (TNT) företogs med vattenånga. Ursmält trotyl flingades och förpackades för återanvändning eller försäljning. Den idag pågående verksamheten omfattar konvertering av äldre stridsladdad artilleriammunition till övningsammunition och nytillverkning av ammunition och vissa ammunitionskomponenter. Krut återanvänds om kvaliteten är godtagbar. I annat fall sker destruktion genom förbränning på en speciell brännplats, detsamma sker med trotylavfall och sprängämneskontaminerat avfall. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har på uppdrag av Nammo LIAB genomfört en översiktlig miljöklassning av industriområdet. Undersökningen har genomförts enligt MIFO-modellen, fas 1 (Metodik för inventering av förorenade områden, Naturvårdsverket) och grundar sig på intervjuer och platsbesök samt genomgång av kartmaterial och tidigare gjorda provtagningar. Med hänsyn till verksamhetens art och förevarande kemikaliehantering placeras industriområdet i Riskklass 2. I en översiktlig undersökning som denna innebär Riskklass 2 att fortsatta undersökningar rekommenderas för att kunna göra en miljöriskbedömning ur såväl ett nutids- som framtidsperspektiv. En plan för provtagning och analys av eventuella förekommande miljöstörande ämnen inom området finns framtagen.
Abstract Since it was founded in 1953, Nammo LIAB AB has been producing explosives at Hermanstorp 7:1 in Lindesberg. Continuous development and alteration of the activity of the company has been made and today approximately 70 buildings for different purposes are present at the premises. The company converts artillery ammunition to ammunition for civil purposes, produces new ammunition and ammunition details. Gunpowder is also reused if the quality is sufficient. Otherwise it is destructed at a special dumpsite, as are trotyl residues and waste contaminated with explosives. Previously, ammunition was also renovated and in the renovating process trotyl (TNT) was melted using water steam. The regained trotyl was ground and thereafter reused and sold. On behalf of Nammo LIAB AB, the Swedish Defence Research Agency has performed an environmental risk assessment of the industrial site. The risk assessment has been perfored in accordance with the Swedish EPA method MIFO. This report covers the introductory phase of the project. The results show that further investigations, including sampling and chemical analysis need to be performed in order to find out what environmental impact the explosive production activity has had on the site.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182