Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Jämförelse mellan limning och suturering av regenerationsförmågan hos delad perifer nerv på vuxen råtta. Ny metodik för reparation av perifera nervskador.

Jämförelse mellan limning och suturering av regenerationsförmågan hos delad perifer nerv på vuxen råtta. Ny metodik för reparation av perifera nervskador. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Persson Jonas K E, Brage Anders, Wenemark Robert, Suneson Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0031--SE)
Nyckelord Nervlimning, nervreparation, nervregeneration, cyanoakrylatlim, suturjämförelse, nervskada, nerve bonding, nerve repair, nerve regeneration, cyanoacrylate, suture comparison, nerve injury
Sammanfattning Krigskador involverande perifera nerver uppvisar ofta en otillfredsställande funktionell återhämtning. Aktiv reparation av skadade nerver sker enligt gängse krigskirurgiska principer i samband med rekonstruktiva ingrepp månader eller år efter skadetillfället. I den moderna civila sjukvården repareras nervskador akut med mikrokirurgisk teknik, vilken emellertid är så tidsödande och resurskrävande att den ej anses realistisk att nyttja vid krigshandlingar då skadeutfallet ofta är alltför stort. Cyanoakrylat, vilket i biologisk vävnad ger en mycket snabb och hållbar adaptation, har sedan länge använts vid experimentell och klinisk kirurgi, dock ej inom perifer nervrekonstruktion. Syftet med denna studie är att på råtta foga ihop avskuren perifer nerv med användande av cyanoakrylatlim och jämföra regenerationsförmågan över skadan med den efter konventionell suturering. Vadnerven delades bilaterala på vuxen råtta och endera adapterades nervändarna med cyanoakrylatlim, alternativt mikrokirurgiskt med epineural sutur. Efter en överlevnadstid på 5-6 månader frilades nerven åter och de uppmätta ledningshastigheternas medelvärden över reparationsfogen beräknades till 18,6 m/s för suturerad och 20,5 m/s för limmad, utan att skillnaden var statistisk signifikant. En ljusmikroskopisk kvantitativ morfologisk analys av nerverna visar en jämförbar återutväxt. Ingen lokal främmandekropps-reaktion observerades i de limmade fallen. Såväl fysiologiska som morfologiskt är nervregenerationen efter limning jämförbar med den efter konventionell mikrokirurgisk suturering, varför limningsmetoden kan utvecklas för användande i krigs/masskadesituationer.
Abstract Nerve injuries sustained in war often recover with major functional sequelae despite a modern military surgical treatment which implies that active restoration of nerves in discontinuity does not take place until reconstructive surgery is performed months to years after the time of injury. In modern civilian medical service, nerve injuries are acutely microsurgically sutured, a time consuming technique which, however, can not be applied in wartime were the number of casualties far outnumbers the available surgical resources. Cyanoacrylate, which in biological tissue gives a very rapid and durable adaptation, has since long been used in experimental and clinical surgery, however, not in peripheral nerve reconstruction. The aim of this study is to adapt a cut peripheral nerve using cyanoacrylate and compare the regeneration across the injury site with conventional suturing. The sural nerves were cut bilaterally on adult rats and readapted microsurgically with cyanoacrylate and an epineural suture, respectively. After five to six months of survival the nerves were reexplored and the mean conduction velocity across the former injury site were calculated to 18,6 m/sec for sutured and 20,5 m/sec for glued nerves without the difference to be statistically significant. A light microscopical quantitative morphological analysis showed a comparable number of regenerating myelinated axons between the two adaptation methods. No local foreign body reaction was observed in the cyanoacrylate cases. Since nerve regeneration following cyanoacrylate adaptation is comparable with conventional microsurgical suturing physiologically and morphologically,

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182