Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Metoder för förenklade, kvalitativa livscykelanalyser av produkter och materiel.

Metoder för förenklade, kvalitativa livscykelanalyser av produkter och materiel. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Finnveden Göran, Johansson Jessica, Moberg Åsa
Ort: Stockholm
Sidor: 30
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0032--SE)
Nyckelord Försvarsanalys, miljö, livscykelanalys, kvalitativa metoder, materielanskaffning, environmental life, cycle assessment, qualitative methods, acquisition process
Sammanfattning Vid miljöanpassad produktutveckling och materielanskaffning är det viktigt att ta hänsyn till den samlade miljöpåverkan som uppstår under alla faser av produktens livscykel. Detta är väsentligt bland annat för att minimera risken för suboptimeringar som kan uppstå om endast en begränsad del av livscykeln beaktas. Livscykelanalys (LCA) är ett verktyg för att bedöma miljöpaverkan av en produkt under hela dess livscykel, "fran vaggan till graven". En fullständig LCA kan vara resurskrävande och det är därför av intresse att studera möjligheten att använda förenklade metoder. Grovt sett kan man skilja mellan tre nivåer för LCA: En förenklad kvalitativ analys, en förenklad kvantitativ analys och en fullständig analys. I denna rapport ges dels en kort introduktion till LCA-metodiken, vidare diskuteras kort olika ansatser för att förenkla LCA. Tyngdpunkten ligger på en beskrivning av olika metoder för kvalitativ LCA. Några för- och nackdelar med diskuteras liksom fortsatt forskning pa området.
Abstract Within the context of environmental product development and environmental Procurement, it is important to consider the complete life cycle of Products. This is important in order to avoid sub optimisation of the Products. A life cycle assessment (LCA) considers environmental impacts of products and functions from "cradle to gravel,, i.e. from raw material acquisition, via Production and use, to waste management. A complete LCA can be resource demanding and it is therefore of interest to evaluate the possibilities of simplified methods. Three different types of LCAs can be distinguished, a simplified qualitative assessment, a simplified quantitative assessment and a complete assessment. In this study, LCA is in ro uced and different approaches for simplifying LCA is discussed. The focus is on different approaches for qualitative LCA. Advantages and disadvantages are discussed. In future studies, some of these approaches will be tested and evaluated in a case study.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182