Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försvarssektorns totala miljöpåverkan - inledande studier.

Försvarssektorns totala miljöpåverkan - inledande studier. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson N Björn, Finnheden Göran, Johansson Jessica, Moberg Åsa
Ort: Stockholm
Sidor: 75
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0033--SE)
Nyckelord Försvarsanalys, miljö, indirekt påverkan, miljösystemanalytiska verktyg, miljöledningssystem, strategisk miljöbedömning, input output-analys, livscykelanalys, materialflödesanalys, livscykelkostnad
Sammanfattning Den direkta miljöpåverkan som försvarssektorn orsakar har redovisats och diskuterats i tidigare studier. I den direkta miljöpåverkan ingår den miljöpåverkan som uppstår inom sektom, i myndighetemas interna verksamhet. Exempel på sådan rniljöpaverkan är emissioner och buller från fordon. I en sektors totala miljöpåverkan ingår dock inte bara den direkta miljöpåverkan utan ocksa den indirekta, som uppstår som en följd av de beslut som fattas inom sektorn. Exempel på indirekt miljöpåverkan kan vara de emissioner som uppstår vid tillverkning av de materiel som används inom försvaret. För att få en samlad bild av den miljöpåverkan en sektor ger upphov till är det av betydelse att studera både den direkta och den indirekta riiiljöpåverkan. Det övergripande syftet med detta projekt är att beskriva försvarssektorns totala miljöpåverkan inklusive den indirek-ta. I denna rapport redovisas inledande studier. Olika miljösystemanalytiska verktyg redovisas och systematiseras. Deras lämplighet vad gäller applikation på en sektor som helhet diskuteras. Vidare förs en diskussion om de beslutskopplade systemgränser som kan vara aktuella då en sektors totala niiljöpåverkan ska kartläggas och omfattningen av försvarssektorn analyseras. De metodikdiskussioner som förs torde vara av intresse också för niiljöanalys av andra sektorer, även om fokus här är på försvarssektorn.
Abstract The direct environmental impacts from the Swedish defence sector has been described in earlier studies. In order to describe the total environmental impacts from a sector, also the indirect impacts coming from upstream activities as a result of decision taken within the sector, should be included. One example is impacts from production of products used within the sector. The overall aim of this project is to describe the total environmental impacts (including indirect impacts) from the Swedish defence sector. In these initial studies, different environmental systems analysis tools are discussed in order to find suitable methods for evaluating indirect impacts from a sicietal sector. It is suggested that environmentally extended input output analysis with data from the System of Economic and Environmental Accounts can be useful for describing indirect impacts. For assessing environmental impacts from different plans, programmes och policies, it is suggested that Strategic Environmental Assessments can be used. In this report, an initial study of Swedish Defence sector in economic terms is described.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182