Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Psykisk stress i samband med internationella insatser En översiktlig beskrivning av problemområdet.

Psykisk stress i samband med internationella insatser En översiktlig beskrivning av problemområdet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ann Ödlund
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0044--SE)
Nyckelord psykisk stress, internationella insatser, debriefing, trauma, mental stress, peacekeeping missions, debriefing, trauma, Försvarsanalys
Sammanfattning Soldater och annan personal i fredsfrämjande insatser riskerar att få psykiska skador under sin tjänst utomlands. Förhållanden som omfattar hot mot det egna eller gruppens liv eller säkerhet, andra människors lidande, tristess i kombination med ständig beredskap skapar miljöer som kräver planering och en beredskap. Genomtänkta motåtgärder hjälper personalen att hantera och bemästra olika situationer utan att få långvariga psykiska skador. I och med att Sverige är berett att bidraga med personal vid konflikter utomlands är det krävs kunskap och resurser för att hantera detta problemområde. Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen samt Statens Räddningsverk har ansvar för sin personal under intemationell tjänstgöring. I rapporten presenteras sammanfattningar av myndighetemas program (2000) för hantering av psykisk stress under intemationella insatser. En genomgång av dessa indelat i före, under och efter en insats visar på stora likheter mellan programmen. Skillnader mellan programmen som helhet eller hur dessa fungerar i praktiken har dock inte studerats.
Abstract Soldiers and other groups of personnel in peacekeeping missions are at risk of getting mentally injured during their service abroad. Conditions including threats against one´s own, or the groups, life or security, the suffering of other people and boredom in combination with state of alert, creates an environment that demands planning and readiness. Carefully prepared countertneasures help the personnel to cope with different kinds of situations without getting mental damages. In that Sweden is prepared to contribute with personnel in conflicts abroad, is there a demand for knowledge and resources in order to cope with this field. The Swedish Armed Forces, National Police Board and National Rescue Services Board have liability due to their personnel during international service. This report presents a survey of the authorities program (2000) for handling mental stress during international missions. The surveys, grouped into before, during and after a mission show great similarities. Differences between the complete programmes, and how they function in practice have however not been studied.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182