Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Evaluación Pos-Mitch. Operaciones de la Agencia Sueca de Servicios de Rescate.

Evaluación Pos-Mitch. Operaciones de la Agencia Sueca de Servicios de Rescate. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Broberg Wulff Maria, Larsson Per
Ort: Stockholm
Sidor: 36
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0050--SE)
Nyckelord utvärdering, humanitär insats, katastrofinsats, Mitch, evaluation, humanitarian operation, relief operation, evaluación, ayuda humanitaria, operaciones de emergencia, 12
Sammanfattning Orkanen Mitch drabbade delar av Centralarnerika i oktober-november 1998. Sverige har givit bistånd till katastrof- och återuppbyggnadsarbete. Biståndet har bl.a. inneburit installation av provisoriska broar och sambandsutrustning i det hårdast drabbade landet Honduras. Det är dessa hjälpinsatser som utvärderas i rapporten. De intervjuade företrädarna från mottagarna (Honduras vägverk och World Food Programme) säger sig vara mycket nöjda med de svenska insatserna. De svenska experterna har varit kompetenta och dessutom flexibla i förhållande Ull mottagamas önskemål. Det finns dock möjligheter att effektivisera processen kring denna typ av insatser. Räddningsverket skulle enligt utvärderingen kunna se över sin internationella insatsverksamhet vad gäller projektledning, utrustningens användbarhet samt ekonomisk redovisning och personalvård för längre uppdrag. Sida och Räddningsverket behöver tydliggöra den inbördes ansvarsfördelningen med avseende på avvägningar innan insatser beslutas, rutiner för gemensamma utvärderingar, avtalsskrivningar med mottagarland eller --organisationer bl.a. innefattande överlämning av utrustning m.m. Det är viktigt att Räddningsverket specificerar en nisch för sin internationella insatsverksamhet.
Abstract El huracån Mitch azot6 a Centroamérica en octubre-noviembre de 1998. Suecia ha estado ayudando con la reconstrucci6n de las åreas afectadas, especialmente el pals mås afectado, Honduras. La ayuda provista incluye puentes provisionales y equipo para la red de telecomunicaciones. La evaluaciön se enfoca en estas dos operaciones. Las organizaciones beneficiarias de la ayuda-la Direcciön General de Carreteras de Honduras y el Prograrna Mundial de Alimentos (PMA)-han expresado su completa satisfacciön con la ayuda sueca. Consideran a los especialistas suecos competentes y flexibles con respecto a las preferencias de los clientes. Pero hay åreas en que se podria mejorar. La Agencia Sueca de Servicios de Rescate (ASSR) podria beneficiarse revisando sus operaciones internacionales con respecto a la administraci6n de proyectos, el equipo provisto, y la contabilidad, como también el bienestar del personal en las operaciones de largo plazo. La responsabilidad de Räddningsverket y la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASIDI) se podria aclarar con respecto a la selecciön de las operaciones, las evaluaciones en comån, y los contratos con los palses o las organizaciones beneficiarias de ayuda. Los contratos deben cubrir la transferencia de equipo al finalizar las operaciones. Es importante para Räddningsverket definir su nicho internacional en cuanto al årea de trabajo.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182