Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Läsbarhet och förståelse av insatsplaner.

Läsbarhet och förståelse av insatsplaner. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Derefeldt Gunilla, Berggrund Ulf, Linde Lena, Wikberg Per
Ort: Linköping
Sidor: 60
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0051--SE)
Nyckelord 510, räddningstjänst, insatsplaner, symboler, läsbarhet, typografi, luminanskontrast, färgkontrast, beslutsfattande, kognitiv uppgiftsanalys (ACTA), fire and rescue, emergency services, applications engineering, symbols, legibility, typography, luminance contrast, colour contrast, decision making, cognitive task analysis (ACTA)
Sammanfattning Från Birger Lennmalm Brand& Riskteknik AB har FOI fått i uppdrag att medverka i BRANDFORSK´s projekt "Utformning av räddningstjänstens insatsplaner för industriella objekt´ (nr 419-924). FOI har åtagit sig medverka i projektet med beteendevetenskaplig kompetens vid: - Studier och belysning av visuella variablers betydelse för insatsplanernas utformning med anpassning till människans försämrade förmåga att inhämta, bearbeta och tolka information samt fatta beslut och handla under stress. - Kartläggning av betydelse av metodik, träning och utbildning vid inhämtande av information inför själva insatsen med beaktande av insatsplaners innehåll och funktionella betydelse. Visuella variablers betydelse för insatsplaners utformning diskuteras utifrån en bedömning av nio aktuella insatsplaner. En jämförelse mellan de olika insatsplanerna visar att de sinsemellan är mycket olika i sin utformning av tecken och symboler vad gäller storlek, typografi, och kontrast. Resultatet av den subjektiva bedömningen ges i form av allmänna synpunkter och kommentarer med exemplifieringar. Med hänsyn till människans försämrade förmåga att bearbeta information under stress, är det viktig att planer utformas enhetligt och enligt synergonomiska krav. Högre grad av enhetlighet i utformningen av insatsplaner rekommenderas och att de utformas utifrån en analys av de krav räddningssituationen ställer. Kognitiv uppgiftsanalys av de krav räddningssituationen ställer rekommenderas.
Abstract Birger Lennmalm Brand & Riskteknik AB have commissioned the Swedish Defence Research Agency (FOI) to participate in a BRANDFORSK /fire research/ project named "Framing of the applications engineering of emergency services for industrial objects" (no 419-924). FOI has undertaken to participate with behavioural competence about:- Studies and illustration of the importance of visual variables for the design and adaptation of the applications engineering of emergency services to our impaired capacity to obtain, treat and interpret information and make decisions and act under stress.- Mapping of the importance of methodology, practical and theoretical training for the acquisition of knowledge for the actual service where the contents and functional meaning of the applications engineering are accounted for. The importance of visual variables is being discussed from nine current rescue services. A comparison shows that signs and symbols are very different regarding size, typography, and contrast. The result is given as a general aspect with comments and examples. Uniform standards must be considered due to the difficulty to treat information under stress. Homogeneous design based on the rescuing situation and cognitive analysis is recommended.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182