Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

MARS simulation of the nuclear weapons preparedness LOTTA scenario.

MARS simulation of the nuclear weapons preparedness LOTTA scenario. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tovedal Hans
Ort: Umeå
Sidor: 16
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0053--SE)
Nyckelord Simulering, träning, kärnvapenexplosion, beredskap, övning
Sammanfattning Simuleringsmetoden MARS, Mathematical Radiac Simulation, är i första hand avsedd för beredskapsövningar i kärntekniska nedfallsområden och simulerar den joniserande strålningens dosrater från fissionsprodukter på marken, dvs fallout från en kärnvapenexplosion eller från ett utsläpp av radioaktiv materia från en reaktoranläggning. MARS ger vid varje tidpunkt efter explosionen eller utsläppet dosraten på varje plats i nedfallsområdet. MARS har använts för att simulera ett övningsscenario kallat LOTTA, utformat för träning och test av en radiakberedskapsgrupp vid FOI NBC-skydd. Gruppen ingår i en nationell beredskapsorganisation som upprättats och leds av STatens Strålskyddsinstitut, SSI. I detta fall var tillämpningen av MARS en simulering av det totala händelseförloppet efter en kärnvapenexplosion, inklusive deponeringen av fissionsprodukterna och den slutliga aktivitets- och dosratfördelningen i nedfallsområdet. Utgångspunkten för simuleringen var de deponerings- och beläggningsprognoser som utarbetades vid FOI med hjälp av prognosmodellen PELLO. Rapporten beskriver i korthet simuleringen av LOTTA-scenariet. För en mer generell beskrivning av MARS-metoden hänvisas till rapporten "Mathematical Radiac Simulation, MARS".
Abstract The simulation method MARS, Mathematical Radiac Simulation, is primarily intended for preparedness exercises in nuclear fallout areas and simulates the ionizing radiation dose rates from fission products deposited on the ground, i.e. fallout from a nuclear weapons explosion or from a release of radioactive materia from a nuclear reactor. MARS gives at any time after the fictitious explosion or reactor release the dose rates at any position in the fallout area. MARS has been used for simulation of an exercise scenario called LOTTA, designed for training and test of a radiac preparedness group in the Department of Nuclear Protection at FOI. The group is a member of a national preparedness organisation under the Swedish Radiation Protection Institute, SSI. This MARS application was a simulation of the entire course of events following a fictitious nuclear weapons explosion, including the fission product deposition process and the ultimate activity and dose rate distribution in the fallout area. The simulation was based on deposition and fallout prognoses worked out by FOI, using the prognosis model PELLO. This report presents a short description of the simulation of the LOTTA scenario. A more detailed presentation of the general MARS method can be found in the report "Mathematical Radiac Simulation, MARS".

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182