Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Privat- offentlig samverkan inom det svenska försvaret.Aspekter, förutsättningar och effekter vid ett gemensamt helikopterutbildnings- och simulatorcentrum.

Privat- offentlig samverkan inom det svenska försvaret.Aspekter, förutsättningar och effekter vid ett gemensamt helikopterutbildnings- och simulatorcentrum. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Asplund Patrik, Karpaty Patrik
Ort: Stockholm
Sidor: 31
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0057--SE)
Nyckelord privat- offentlig samverkan, helikoptersimulator, Sverige, Storbritannien, materielförsörjning, försvarsindustri, public- private partnership, helicopter training facilities, Sweden, United Kingdom, defence material procurement, defence industry, 16
Sammanfattning Iden rapporten har vi analyserat olika former av privat- offentlig samverkan, dvs andra former för finansiering, drift och underhåll än anslag ovel över statsbudgeten. De former av samverkan som vi belyser i rapporten är "Public Private Partnership- (PIPP) samt "Private Finance Initiative-(PFI), Ett samarbete i enlighet med PPP respektive PFI innebär i korthet att FÖrsvarsmakten samverkar med en privat aktör och ger i uppdrag åt den privata aktören att ansvara för allt från finansiering och byggande till drift och underhåll. Övergången från ett rent statligt alternativ till ett samarbetsavtal anförs ofta leda till en förbättrad effektivitet och därmed en förbättrad användning av anslagsmedlen. Grundtanken är att den offentliga verksamheten, genom ett samarbetsprojekt, kan öka effektiviteten och förbättra incitamenten samtidigt som riksdagen behåller kontrollen. Våra slutsatser från samverkansprojektet, beroende på det här projektets storlek samt erfarenheter från Storbritannien, visar att transaktionskostnaderna bör hållas på en sådan nivå att de understiger de tänkta effektivitetsvinsterna av att genomföra projektet som ett PPP/PIFI-projekt.
Abstract In this report, we analyse different forms of Public- Private co-operations, that is other forms of financing, running and maintaining facilities than over the government budget. We focus on two forms of co-operations "Public Private Partnership" (PPP) and "Private Finance Initiative" (PM). A joint project according to PPP or PFI imply that the Swedish Armed Forces co-operate with the private sector and thus give the private firms the responsibilities for everything between finance and building to running and maintaining a facility. The transition from a pure public alternative to a joint agreement is assumed to increase the efficiency and thus improve the use of government funds. The fundamental idea behind this is that the government, through partnerships with private firms, could increase the efficiency and improve the incentives while keeping the actual control. Our conclusions are that, depending on size of this projekt and the experience from United Kingdom, the transaction costs should be less than the future gains in efficiency when considering a PPP/P171-project.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182