Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A stress intensity factor equation for cracks at an open hole in a sheet of finite dimensions subjected to a uniform, uniaxial stress.

A stress intensity factor equation for cracks at an open hole in a sheet of finite dimensions subjected to a uniform, uniaxial stress. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Palmberg Björn
Ort: Stockholm
Sidor: 80
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0061--SE)
Nyckelord Finit elementanalys, sprickor, spänningsintensitetsfaktorer, tvådimensionell, finite element analysis, cracks, stress intensity factor, two dimensional, 820
Sammanfattning I många tillämpningar är det bekvämt med en ekvation för beräkning av spänningsintensitetsfaktorn i stället för att interpolera i tabeller eller läsa värden från ett diagram. Detta gäller i synnerhet om antalet parametrar är stort, vilket är fallet för en eller två radiella sprickor vid ett cirkulärt hål i en begränsad rektangulär plåt. Syftet med föreliggande undersökning är att utveckla en spänningsintensitetsfaktorekvation för sprickor vid ett hål i en begränsad plåt. Plåten antas vara belastad med en jämnt fördelad spänning längs kanterna parallella med sprickan. Syften är också att uppskatta noggrannheten i spänningsintensitetsfaktorekvationen genom jämförelser mot olika numeriska lösningar. En spänningsintensitetsekvation bestående av 5 delar har utvecklats. Den första delen avser sprickor vid hålen i en obegränsad plåt. Den andra delen är en breddkorrektion. Den tredje delen ger en korrektion för excentricitet. Den fjärde delen avser korrektion för begränsad höjd. Slutligen den femte delen utgör korrektion för interaktion mellan höjd och hål. Noggrannheten hos spänningsintensitetsfaktorekvationen är generellt bättre än 20% och i de flesta fall bättre än 8%.
Abstract In many applications it is more convenient to have an equation for computing the stress intensity factor instead of interpolating in tables or reading values from graphs. This is particularly true if there are many parameters involved as in the case of radial cracks at a circular hole in a rectangular sheet. The aim of this investigation is to develop a stress intensity factor equation for cracks at a hole in a limited sheet. It is assumed that the sheet is loaded along the edges parallel to the cracks with a uniform, unaxial stress. The aim is also to assess the accuracy of the equation through comparisons to different numerical solutions. An equation consisting of five parts has been developed. The first part is the stress intensity factor for cracks at a hole in an infinite sheet. The second part is a finite width correction. The third part makes a correction for eccentricity. The fourth part represents a finite height correction. Finally, the fifth part includes a correction for interaction between the hole and the finite height. The accuracy of the stress intensity factor equation is generally better than 20% and in most cases better than 8%.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182