Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bårstudie 2000 - jämförelse mellan svenska försvarsmaktens Sjukbår 2 MT och NATO:S standardbår STANAG 2000.

Bårstudie 2000 - jämförelse mellan svenska försvarsmaktens Sjukbår 2 MT och NATO:S standardbår STANAG 2000. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kjellström Thomas B, Drobin Dan
Ort: Stockholm
Sidor: 10
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0062--SE)
Nyckelord Sjukbår, bekvämlighet, skador, långa bårtider, stretcher, comfort, injuries, long stretcher times
Sammanfattning I en randomiserad, cross-over och i de flesta fall även dubbel blind studie jämfördes Svenska Försvarsmaktens Sjukbår 2 MT med NATO:s standardbår STANAG 2040. Bakgrunden var att den svenska båren misstänktes för att vara för smal och för kort och för att kunna ge upphov till skador vid längre transporttider. Inga säkra skillnader mellan bårtyperna kunde påvisas i något väsentligt avseende. Ur vissa synvinklar framstod den ena bårtypen som sämre, ur andra som bättre och vice versa. Den ena bårtypen bedömdes inte heller vara bättre vid vissa skadetyper eller transportsätt än den andra. Risken för skador vid långa bårtider torde inte vara större med den ena bårtypen än med den andra. Data sattes i relation till en förväntad liten ökning i medellängd och förväntad ökning av medelkroppsmassan om c:a 4 kg hos mönstrande ynglingar fram emot år 2020. Då den svenska båren redan nu är för kort för den idag befintliga populationen 18-åriga män, rekommenderas att, eftersom inga data entydigt talar för att byta bårtyp i FM, Sjukbår 2 behålles men ökas i längd med 10 cm. Den förväntade ökningen i medelkroppsmassa torde inte göra Sjukbår 2 obrukbar, men kan vara ett problem för dem som i framtiden skall bära/lasta/lyfta bårar belagda med allt tyngre skadade.
Abstract In a randomised, cross over and in most cases also double blinded study, the casualty stretcher "Sjukbår 2 MT" of the Swedish Armed Forces was compared to Nato´s standard stretcher STANAG 2040. The reason was a suspected tendency of the Swedish stretcher to be too narrow and short and possibly give rise to injuries with prolonged transport times. However, no differences were found in any important parameters. From one standpoint one stretcher type was the better one, from another standpoint the worse and vice versa. One stretcher type was not superior to the other with respect to certain defined types of injury or ways of transportation (ground, air or sea). The risk of sustaining additional injuries due to e.g. pressure from the stretcher itself was not greater with one type of stretcher than the other. Data were viewed in respect to a possible minor increase in body height and a probable 4-kg mean increase in body mass among conscripted 18-years old Swedish men towards the year of 2020. Since no data indicate that the NATO stretcher is superior to "Sjukbår 2 MT", it is recommended that the latter is retained by the Swedish Armed Forces. Its length should, however, be increased by 10 centimetres. The foreseen increase in mean body mass should not make "Sjukbår 2 MT" obsolete, but could be a problem to the personnel assigned the task of loading, lifting and carrying stretchers with an increasing load of heavier casualties.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182