Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Individuell skyddsförmåga vid större utsläpp av giftiga kemikalier : slutrapport.

Individuell skyddsförmåga vid större utsläpp av giftiga kemikalier : slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Rejnus Lars
Ort: Umeå
Sidor: 31
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0063--SE)
Nyckelord Skydd, riskuppfattning, giftiga kemikalier, industrikemikalier, massförstörelsevapen, folkskyddsmark, andningsskydd, tillpassningskontroll, skyddsfaktor, Individual preapredness, individual protection, risk perception, toxic agents, WMD, NBC, leakage test, protective masks
Sammanfattning År 1981 beslutade den svenska regeringen att civilbefolkningen skulle ha tillgång till ett andningsskydd mot NBC-stridsmeel i händelse av ett krigsutbrott. Folkskyddsmasken täcker idag i stort sett hela befolkningen med lagring i större förråd som uppförts speciellt för detta ändamål. Stora insatser görs för att möta katastrofliknande händelser i form av bl a terroristattacker och kemiska olyckor. Förmågan baseras på god planering, bra utrustning, effektiv organisation och övning av olika räddningsstyrkor. Hitintills har dock mycket lite satsats på att förbereda den enskilde individen för dessa typer av händelser. Huvudfrågan som ställs i forskningsprojektet är om det är möjligt att distribuera folkskyddsmasken till civilbefolkningen redan i fredstid för att skapa ett förbättrat individuellt skydd för denna typ av katastrofliknande händelser. Folkskydsmasken ger nämligen förutom skydd mot NBC-stridsmedel även skydd mot ett antal viktiga industrikemikalier. I rapporten beskrivs en opinionsundersökning som genomförts för att få kunskap om allmänhetens upplevelse av olika typer av risker, kunskapen om skyddsmasker, attityden till att erhålla och ansvara för en egen skyddsmask samt villigheten att delta i ett fältförsök med hantering och förvaring av folkskyddsmasken under ett års tid. Studien visar att befolkningen som bor i tätorter med förhöjda risker kan hantera, förvara och använda folkskyddsmasken på ett tillfredsställande sätt. Det personliga skyddet förbättras samtidigt som medvetenheten om förekommande risker ökar.
Abstract The readiness of our society to respond to major emergencies or terrorist attacks depends on a number of factors including adequate planning, available equipment and appropriate organisation and training of rescue forces and their command. Efforts are made to master these situations. However, no special efforts have been made to increase the individual preparedness so far. In 1981, the Swedish Government decided that all civilians should have access to a protective mask to be distributed in wartime or in special critical situations for protection against chemical warfare agents, biological agents, and radiation fallout. These masks could also be useful when protecting the civilian population from accidentally released toxic industrial chemicals (TICS). The report describes an investigation aimed at measuring risk perception, knowledge of the individual protection available, the function of protective masks and attitudes with respect to possessing and keeping a personal protective mask at home. A field trial with 500 respondents participated in three different field trials using protective masks during a two-year period. In the last phase a simulated state of emergency was intitiated. As seen from the results, this study argues that civizens living in high-risk areas could handle, store and use the protective masks currently centrally located. The individual protection is increased and the former investmant can be used for new threat situations as chemical accidents and terrorist attacks.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182