Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Civil och militär regional ledning och samverkan vid samordning av samhällets resurser i extraordinära situationer.

Civil och militär regional ledning och samverkan vid samordning av samhällets resurser i extraordinära situationer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Carlbom Olle, Dérans Douglas, Larsson Per, Lindgren Rolf
Ort: Stockholm
Sidor: 69
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0064--SE)
Nyckelord regional samverkan, ledning, samordning, samråd, samhällsresurser, utveckling, samhällstillstånd, extraordinära situationer, befogenheter, organisationsalternativ, ansvarsprincipen, länsstyrelse och militärdistrikt, regional co-operation, management, co-ordination, consultation, community resources, development, state of community, crisis, legal rights, organisation alternatives, response, county administrative board, military district command, 14
Sammanfattning l denna studie diskuteras framtida alternativ för regional ledning och samverkan vid samordning av samhällets resurser i extraordinära situationer. Alternativen har olika ambitionsnivåer och varierar avsevärt vad gäller befogenheter. Tanken är att val av organisationsalternativ skall kunna anpassas till förändrade hot. Ett av alternativen är en okomplicerad samverkansform avsedd för ett län. Nästa alternativ, med en förstärkt länsstyrelse, innebär ökade befogenheter att samordna regionala resurser. Samma befogenheter finns i alternativet där ett särskilt organ för samordning knyts till t.ex. en militärdistriktsstab, ett landsting, ett regionalt självstyrelseorgan eller en annan regional myndighet. Vidare redovisas ett alternativ där gränser skapas alltefter situationens karaktär. l ett annat alternativ samordnar den mest berörda centrala myndigheten verksamheten. Slutligen redovisas ett alternativ där polisen har ett helhetsansvar på alla nivåer. Detta alternativ kan ha de mest långtgående befogenheterna av alla.
Abstract This study discusses future alternatives for management and co-ordination at regional level in connection with community resources during a crisis. The alternatives vary in complexity and in powers of authority. The intention is that it should be possible to adapt the choice of alternative according to different threats and how they develop. One of the alternatives is an uncomplicated form of co-operation designed for a county. The next alternative involves a strengthened county administrative board that gives increased authority to co- ordinate regional resources. The same degree of authority exists where a special co-ordinating body is connected to, for instance, a Military District Command, a County Council or another regional authority. In another alternative the boundaries are determined by the nature of the crisis. We then present an alternative where the most affected central authority co-ordinates the activities. Finally we introduce an alternative where the Police has overall responsibility at all levels. This alternative contains the widest powers of authority.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182