Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ytpolaritonexcitation i keramyta.

Ytpolaritonexcitation i keramyta. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ribbing Carl-Gustaf, Staaf Örjan
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0069--SE)
Nyckelord sensorer, ytpolaritoner, reststrålebandmaterial, titandioxid, sputtring, sensors, surface polaritons, reststrahlenband-materials, titanium oxide, sputtering
Sammanfattning Denna slutrapport avser det arbete, som utförts inom ramen för innovationsprojektet "Kerambaserad ytpolaritonsensoK´. Verksamheten har omfattat litteraturstudier, tunnfilmsoptiska beräkningar, deponeringsförsök med titandioxid på olika substrat och reflektans och transmittansmätningar i det infraröda området. Ett antal möjliga kombinationer av IR-transmitterande substrat och keramiska reststrålebandsmaterial har identifierats med tänkbar användning för den föreslagna sensorfunktionen. Beräkningarna har visat att ytpolaritonexcitation kan fås i en Ti02 film på ett dielektriskt substrat. Ett antal Ti02-filmer, med tjocklekar varierande från 100 till 1760 nm har deponerats i två olika magnetronsputteranläggningar. Dessa har undersökts med avseende på IR-reflektans och -transmittans. Reststråleband har observerats, som i läge, men inte i styrka, överensstämmer med de tunnfilmsoptiska beräkningarna. Några förslag till fortsatt aktivitet presenteras avslutningsvis.
Abstract This final report relates to the work done within the framework of the innovation project "Ceramic based Surface Polariton SensoC. The activity includes literature studies, calculations of optical properties of thin films, deposition experiments with titanium oxide on different substrates, and measurements of reflectance and transmittance in the infrared wavelength range. A number of possible combinations of IR-transmitting substrates and ceramic reststrahlenband materials have been identified as possible candidates in the proposed poiariton sensor. The calculations have shown that excitations can be obtained in a Ti02 film on a dielectric substrate, A number of Ti02 filMS with a thickness of 100 to 1760 nm have been deposited in two different magnetron sputtering units. These coatings have been analysed with respect to IR-reflectance and transmittance. Reststrahlen bands have been observed in accordance with the thin film calculations regarding the position of the band, but not to its strength. Finally, some suggestions are made for further work.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182