Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En strategisk allians? Förutsättningar för samarbete mellan privat och offentlig sektor för hantering av IT-hot.

En strategisk allians? Förutsättningar för samarbete mellan privat och offentlig sektor för hantering av IT-hot. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Grennert Josefin
Ort: Stockholm
Sidor: 76
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0076--SE)
Nyckelord informationsoperationer, IT-hot, samverkan, offentlig sektor, privat sektor, information operations, IT-threats, co-operation, public sector, private sector
Sammanfattning Huvudfrågan som ställs i rapporten är vilka förutsättningar som finns för att hantering av IT-hot skall kunna ske i samverkan mellan privat och offentlig sektor. Frågan bygger på antagandet att ett så heltäckande skydd som möjligt kräver insatser från båda sektorema. En slutsats är att möjligheterna för att gemensam hantering skall kunna komma till stånd är beroende av den strategi staten väljer för att hantera IT-hot. Huruvida staten väljer att låta privat sektor sköta sin egen säkerhet, detaljstyra genom hård reglering eller att stödja och hjälpa privat sektor kommer sålunda att påverka utfallet Utifrån den slutsatsen presenteras ett antal rekommendationer för statligt agerande i frågan, vilka grundar sig på antagandet att det kommer att kravas ett gediget förarbete för att samverkan skall möjliggöras. Rekommendationerna är: Samverka med privat sektor från början Fokusera på förtroendeskapande processer Förankra de funktioner som föreslås hos berörda aktörer Låt samarbetet växa fram organiskt Anpassa lagstiftningen
Abstract The key question posed in the report is what prerequisites there are for co-operation between the public and private sector in dealing with rr-threats. The question is based on the assumption that a fully fledged defence demands efforts from both sectors. One conclusion is that the possibilities for co-operation is dependent on the strategy chosen by the state in dealing with the threat. Wether the strategy is to let the private sector deal with its own security, to fully regulate security measures taken or to support and help private sector will thus influence the outcome. A set of recommendations for state action is presented based on the assumption that a great deal of preparatory work will be needed to make co-operation possible. The recommendations are: Initiate co-operaton with private sector from the beginning Focus on trust generating processes Anchor those functions suggested with actors involved Let co-operation grow organically Analyse possible need for legal adjustements

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182