Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Vågutbredningsanalys för radio och radar : förstudie.

Vågutbredningsanalys för radio och radar : förstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Karlsson Edvard, Asp Börje, Eriksson Gunnar, Rundgren Marcus
Ort: Umeå
Sidor: 79
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0099--SE)
Nyckelord Brytningsindex, radio, radar, ledskikt, modeller, refractivity, radio, radar, duct, models
Sammanfattning Här presenterad förstudie rörande vågutbredningsanalys för radio och radar startades år 2000 på uppdrag av FMV och har avslutats 2001 inom det nystartade FoT-projektet "Vågutbredningsanalys för radio, radar och elektrooptiska system". Syftet med studien har dels varit att uppdatera kunskaperna om mätsystem och modellberäkningar som stöd för pågående nyanskaffning av LBM, dels att kartlägga nya metoder för vågutbredningsanalys i ett vidare perspektiv. Sedan slutet av 1980-talet har möjligheten att beräkna atmosfärens inverkan på signaldämpning, räckvidd, upptäcksavstånd m m kraftigt förbättrats under förutsättning att brytningsindexförhållandena är kända. Orsaken är främst utvecklingen av vågutbredningsmodeller baserade på paraboliska ekvationer (PE). Dessa kan dessutom beräkna effekter av terräng, kust och öar och tillämpas för kommunikationsfrekvenser. När det gäller bestämning av brytningsindex i vertikal led, lokalt över en viss geografisk punkt, har också möjligheterna förbättrats. Bättre möjlighet finns t ex för punktmätning av temperatur och fuktighet, sondering med raket- eller ballongsond och mätning av havsytans temperatur med IR-termometer. Sondering till ca 500 m höjd eller mer är speciellt viktigt för kommunikationsfrekvenser. Möjligheten att bestämma horisontella variationer av brytningsindex och variationer med tiden är dock fortfarande begränsad. Vissa lösningar kan dock skönjas, exempelvis med hjälp av nya meteorologiska s k mesoskaliga modeller och fjärranalys med hjälp av befintliga sändare. Den klassiska bulkmodellen som finns i LBM kan också, till viss del, förbättras.
Abstract Methods to analyse the meteorological effects on wave propagation conditions for radio and radar are reviewed. This includes meteorological and wave propagation models, as well as techniques for measurement of environmental parameters needed as input to the models. Since the late 1980´s the possibilities to calculate atmospheric effects on propagation loss and detection range have improved considerably, provided the refractivity conditions are known. A main reason for this is the introduction of propagation models based on parabolic equations (PE). With PE-models, which also can be used for communication frequencies, it is possible to consider horizontal variations in refractivity and terrain height variations. This is important when the environmental conditions are inhomogeneous along the propagation path, e.g. operations in littoral waters. The possibility to calculate the refractivity has also been improved by better point instruments for temperature and humidity, rocket sondes and IR-thermometers for measurements of the sea surface temperature. However, the possibility to determine horizontal variations of the refractivity and variation in time still are limited. Some solutions can be seen, e.g. the use of mesoscale meteorological models and remote sensing techniques using measurements from existing radio frequency transmitters.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182