Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Rigid projectile perforation of target plates.

Rigid projectile perforation of target plates. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wijk Gunnar, Collin Åke
Ort: Stockholm
Sidor: 37
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0110--SE)
Nyckelord Stel, projektil, genomträngning, mål, platta modell, rigid, projectile, perforation, target, plate, model, 240
Sammanfattning En ny modell för genomträngning av målplåtar med stela projektiler jämförs med experimentella resultat för många kombinationer av sfäriska projektilers diametrar, målmaterial, plåttjocklekar och infallsvinklar. I de flesta väsentliga fallen fås hyfsad överensstämmelse med den med modellen beräknade energin. För ett fåtal fall (hårda mål i kombination med mjuka projektiler och infallsvinklar större än säg 45°) visar de experimentella resultaten att antagandet att projektilen är stel inte gäller, och då predikterar modellen genomträngningsenergier som är mindre än de experimentellt funna. Detta är ett förväntat resultat eftersom deformation av projektilen kräver ytterligare energi om genomträngning skall åstadkommas. I andra fall då projektilen tränger igenom flera på varandra följande, tunna och mjuka plåtar så ackumuleras materialet från plattorna framför projektilen, vilket är en situation som inte täcks av modellen. Material som används som skydd mot projektiler är normallt "hårda och spröda", och för sådana material förefaller modellen kunna vara direkt användbar, vilket särskilt innebär att den "statiska" sträckgränsen används för att karaktärisera målmaterialet. För material som är "sega" förefaller tillämpningen av modellen kräva en "dynamisk" sträckgräns, som är ett par gånger större än den "statiska". En tänkbar förklaring är att skillnaden mellan de statiska och dynamiska situationerna beror på rörligheten för dislokationer.
Abstract A new model for rigid projectile perforation of target plates is compared with experimental results for many combinations of spherical projectile diameters, target materials, target plate thickness´ and impact angles. In most cases of importance the model predicts the required perforation energy of a projectile with reasonable accuracy. For a few cases (hard targets in combination with soft projectiles and impact angles greater than say 45°) the experimental results show that the assumption that the projectile is rigid is not valid, and then the model predicts perforation energies that are too small in comparison with the real energies required for perforation. This also agrees with the model, since the projectile deformation requires additional energy in order to achieve perforation. In other cases involving subsequent perforation of several thin and soft plates the material from the perforated plates is accumulated in front of the projectile, which is a situation not covered by the model Materials that are used for shields against projectiles are normally "hard and brittle", and for such materials the model appears to be directly applicable, which specifically means that the "static" yield strength is used to characterise the target material. For materials that are "ductile" the application of the model seems to require a "dynamic" yield strength, which is a few times larger than the "static" yield strength. It is suggested that the difference between the static and the dynamic situations depends on the mobility of dislocations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182