Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Rysk-amerikanska kärnvapenrelationer - Förändring och kontinuitet.

Rysk-amerikanska kärnvapenrelationer - Förändring och kontinuitet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Arbman Gunnar, Danielson Göran, Dörfer Ingemar, Rydqvist John (red.), Stenholm Lars, Unge Wilhelm (red.), Wigg Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 86
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0113--SE)
Nyckelord kärnvapen, massförstörelsevapen, nedrustning, strategisk balans, kärnvapenarsenal, ABM, NMD, TMD, BMD, missilförsvar, robotförsvar, kärnvapendoktrin, kärnvapensäkerhet, nuclear weapons, weapons of mass-destruction, disarmament, strategic balance, strategic parity, nuclear arsenal, missile defence, nuclear doctrine, nuclear safety
Sammanfattning Kalla krigets sovjetisk-amerikanska terrorbalans byggde på att den offensiva förmågan vida översteg den defensiva, som kraftigt begränsades genom ABM-avtalet. Strategin kallades mycket passande MAD (Mutual Assured Destruction). I en tid av fortsatt kärnvapenspridning vill USA idag komma bort från MAD genom att minska den offensiva förmågan och samtidigt öka den defensiva i form av en nationell missilförsvarsförmåga. Den nya amerikanska strategin skall samtidigt omfatta intensifierade ickespridningsansträngningar. Motivet är att USA inte vill ingå ett MAD-förhållande med andra kärnvapeninnehavare. Vidmakthållandet av strategisk paritet med USA och därmed en stormaktsstatus har högsta prioritet för Ryssland, som torde vara intresserat av i princip samma förhållningssätt som USA visavi tredje part. Såväl tekniska och militärstrategiska som ekonomiska och politiska skäl talar för att USA och Ryssland når en överenskommelse avseende ABM-avtalet med hänsyn till de amerikanska missilförsvarsplanerna. Ryssland förfogar idag också över regionala missilförsvarssystem som är minst lika bra som de amerikanska. I tider av rysk konventionell militär svaghet spelar de taktiska kärnvapnen en viktigare roll än för USA. Den ryska taktiska kärnvapenarsenalen är också större än den amerikanska, medan USA har fler strategiska kärnvapen. För att vidmakthålla sin kärnvapenarsenal har USA satsat på en mindre fysisk infrastruktur men en stor för simuleringar och delprover. Ryssland har bevarat en stor infrastruktur för konstruktion, tillverkning och service. USA lämnar idag ett omfattande stöd till Ryssland för att säkerställa säkerheten på det kärnteknologiska området. Dessutom håller ett gemensamt center för förvarningsdata på att upprättas i Moskva. Den sammantagna bilden av de rysk-amerikanska kärnvapenrelationerna är därför en av både förändring och kontinuitet.
Abstract In the US-Soviet Cold War strategic balance, the offensive capability widely surpassed the defensive, which was limited by the ABM Treaty. This strategy was appropriately called MAD (Mutual Assured Destruction). In a time of continued proliferation, the USA wants to leave the MAD strategy by diminishing its offensive arsenal while increasing the defensive capability in form of a national missile defence. In addition, the new American strategy comprises increased non-proliferation efforts. The rationale behind this is that the USA does not want to to be part of any new MAD relationships. Upholding strategic parity with the USA and thereby preserving a great power status is imperative to Russia, which, as Washington, will not accept new MAD relationships vis-A-vis third parties. Political, military-strategic, economic and technical reasons make it very likely that the US and Russia will reach an agreement on the ABM Treaty allowing an American missile defence. Today Russia has at its disposal TMD systems, which are at least as good as the American equivalents. Due to Russian conventional military weakness, tactical nuclear weapons play a more important role for Russia. The Russian tactical nuclear arsenal is larger than the American, whereas the US strategic arsenal outnumbers the Russian. To maintain its nuclear arsenal the USA has diminished its physical infrastructure, relying more on simula- tions and partial testing. Russia, on the other hand, has maintained a larger physical infra-structure for construction, production and maintenance of its nuclear arsenal. Today the USA contribute substan-tially to enhance Russian nuclear safety. Among other things, a Moscow-based Joint Early Warning Data Center is in the making. The overall picture of US-Russian nuclear weapons relations is therefore one of both change and continuity.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182