Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Amerikansk strategi avseende militärt viktiga teknologier - teknikapplikationer från området detektorer inom B/C-försvar.

Amerikansk strategi avseende militärt viktiga teknologier - teknikapplikationer från området detektorer inom B/C-försvar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Clevström Jenny, Lindvall Fredrik
Ort: Stockholm
Sidor: 58
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0115--SE)
Nyckelord Strategi, säkerhetspolitik, kritiska teknologier, forskning, biodetektorer, kemisk- och biologiskt försvar, försvarsplanering, FoT, FoU, NSS&TS, JV 2010, DS&TS, BRP, DTAP, JWSTP, USA, strategy, security policy, technologies, detection technologies, biological and chemical defence, defence planning, S&T, R&D, NSS&TS, JV 2010, DS&TS, BRP, DTAP, JWSTP, U.S.A.
Sammanfattning Rapportens övergripande syften är: att utifrån officiella dokument ge inblick i strukturen och prioriteringarna inom det amerikanska försvarets forskning- och teknikutveckling (FoT) avseende militärt viktiga teknologier; att beskriva ett kritiskt teknologiområde, detektionsteknologier för biologiska och kemiska agens, genom att lyfta fram några av de tekniker och områdesinriktningar som från amerikanskt håll ses som väsentliga och förväntas få stor betydelse för de nationella visionerna; att föra ett resonemang kring de amerikanska ambitionerna och utvecklingen av militär FoT samt deras koppling till den nationella säkerheten. Såväl visionsdokument som implementeringsplaner behandlas. De förra inriktade på strategier för vetenskap samt teknologi och de senare på grundforskning samt avancerad teknologiutveckling. Därutöver behandlas ett centralt teknikinventeringsdokument. Det övergripande syftet med den officiellt uttalade amerikanska strategin är att USA ska bevara sin militära överlägsenhet och ekonomiska ställning samt stärka sin förmåga att hantera ickemilitära hot och vapenspridning (proliferation). Rapporten belyser, med utgångspunkt från den diskussion som förts i fackpressen, problematiken kring dessa frågor.
Abstract The purpose of the report is to present priorities and structure of the officially described federal American S&T program dealing with military critical technologies and to give a glimpse of one part of afield of military critical technology: detection technologies for biological and chemical agents. The report also aims at discussing the American ambitions and the development within S&T and the connection to national security. The officially described structure of the American defense science and technology (S&T) program includes documents of visional character and implementation plans. A document of inventoring character is also treated. The report gives insights into detection technologies for biological and chemical agents, an important technology field, which, according to the American point of view, is critical to reach goals in the national visions NSS&TS and JV 2010. Some of the technologies and priorities regarded as essential from the American point of view are highlighted. At the end of the report some reflections are made about the American possibilities to implement the S&T-strategy. The report looks at these questions starting with views from different writers who discuss the subject.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182