Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Behovsinventering av SILVIA2001.

Behovsinventering av SILVIA2001. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hansson Maj Britt
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0117--SE)
Nyckelord SILVIA, luftvärn, värderingsmodell, SILVIA, air defence, assessment model, 610
Sammanfattning FMV har gett FOI i uppdrag att göra en inventering av behovet av SILVIA. Detta är rapporten av denna inventering. Det är viktigt att man inte behandlar SILVIA som den enda modellen som skall lösa alla behov. Det finns behov av luftvärnsmodeller som inte SILVIA svarar mot och kanske inte heller skall svara mot. Därför är det viktigt att man ser hela behovsbilden och tar ut de behov som SILVIA skall svara mot. I vissa fall finns det gränszoner till frågan att bygga ut SILVIA eller att låta bli. Luftvärnets behov av modeller är inte bara SILVIA utan bör lösas av flera olika nivåer av modeller. Idag saknar vi t.ex. en modell för systemplaner, luftstridsdoktriner, luftvärnsutredningar etc. dvs. modeller för översiktlig värdering där systemen inte är viktiga utan valet står mellan typer av system. Det behövs också modeller som sätter skyddsobjektets överlevnad i centrum. SILVIA är främst ett verktyg för att värdera luftvärnssystem på en teknisk nivå i ett taktiskt sammanhang. Kärnan är systemstudier i verklighetstrogen miljö. Modellen SILVIA har under åren genomgått många utvecklingsvarv vilket visar att SILVIA är ett levande verktyg, men åren har också visat att SILVIA inte riktigt är byggd för denna ständiga förändring som behoven medför. Det tar helt enkelt för lång tid från behov till dess man kan göra en simulering. Rapporten tar upp några av de vägar som kan tas för att öra SILVIA till en användbar modell.
Abstract FMV has given FOI an assignment to look at the need of the model SILVIA. This is the report. It is important that SILVIA is treated not as the one model that solves all the needs. There are needs of air defence models that SILVIA does not cover, neither should. Therefore it is important to look at all the needs and to decide what needs SILVIA should cover. There are some gray zones that SILVIA could be buildt to cover or be choosen not to. The need of air defence models should be met from more than one model of different levels. Today we do lack a model for system structure planning, i.e. models that cover not particular systems but types of systems on a higher abstraction level. There is also a need of models that cover the survival of the protected object. SILVIA is a tool to assess air defence systems on a technical level in tactical environment. The kernel is assessment of systems in a "real" environment. The model has during the past years gone through many cycles of development which shows that SILVIA is a living tool, but the years also show that SILVIA is not built for this constancy changing process that the need cause. I.E. takes to long time to make a simulation. The report covers some of the ways the development of SILVIA could take to make it a better model.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182