Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Towards the accurate simulation of shock-waves around weapon systems.

Towards the accurate simulation of shock-waves around weapon systems. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Fureby Christer, Berglund Magnus, Lillberg Eric, Wijk Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0129--SE)
Nyckelord Stötvågor kring vapensystem, supersonisk strömning, LES, shock waves around weapons system, supersonic flow, LES, 220
Sammanfattning Syftet med föreliggande studie är att undersöka utvecklingen av tryckfältet kring ett vapen som avfyras för att förbättra miljön för vapenbetjäningen. När ett vapen avfyras brinner krutet vilket ger en snabb ökning av trycket och hastigheten, varmed stridsdelen skjuts ut. Stötvågens styrka beror på vapensystemet: för ett gevär måste skytten bära öronproppar för att undvika hörselskador, medan för en haubits måste betjäningen bära hörselkåpor. Ett alternativ är att använda ljuddämpare med minimal effekt på vapnets effektivitet. Det vanligaste sättet att undersöka; tryck kring vapen som avfyras är med hjälp av experiment, men på senare tid har beräkningar, baserade på, grundläggande samband, använts. Inom ramen för föreliggande projekt har en befintlig kod utvecklats vidare för att hantera de speciella frågeställningarna av betydelse för stötvågor kring vapen. Dessutom har koden validerats för ett traditionellt Riemannproblem och sedan använts på det svenska PSG 90-geväret. Resultaten har analyserats med avseende på rums- och tidsutvecklingen av tryckfältet och trycksignalens karaktär i skyttens position. För enkelhets skull har vi försummat effekterna av kulan och volymexpansionen på grund av exotermicitet. Vi diskuterar också möjligheterna att förbättra befintlig beräkningsmetodik med avsikten att förbättra dess noggrannhet, att utvidga användningsområdet till andra vapensystem och att innefatta andra effekter, t.ex. effekter av exotermicitet och stötvågen som skapas av kulan.
Abstract The objective of this study is to examine the evolution of the pressure field around a weapon being fired in order to improve the environment for the operating personnel. When a weapon is fired the propellant burns resulting in a rapid pressure and temperature increase by which the warhead is ejected. Depending on weapon system the shock-waves, are of different strength: for a rifle the shooter needs to wear ear plugs in order to avoid hearing impairment, whereas, for a howitzer, the personnel also need to wear ear cups. Alternatively, mufflers can be used with marginal effect on the efficiency of the weapon. The most common method of studying pressure around weapons being fired is by means of experiments, but recently also computations, based on first principles, are being carried out. Within the framework of this study, an existing code has been further developed to handle the specific issues pertinent to shock-waves around weapons. Within the framework of this study, this code is validated against a traditional Riemann problem, and later applied to the Swedish PSG 90 rifle. The results are examined with respect to the spatio-temporal evolution of the pressure field and the character of the pressure signal at the shooters position. For simplicity, we have here neglected the effects of the bullet and the volumetric expansion due to exothermicity. We also discuss the possibilities of improving the present computational methodology with the intent of improving it´s accuracy and expanding the range of applicability to other weapon systems and to include other effects, such as the effects of exothermicity and shock waves produced by the bullet.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182