Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Användning av miljökonsekvensbeskrivningar inom försvarets verksamhet - Regler, erfarenheter, förslag.

Användning av miljökonsekvensbeskrivningar inom försvarets verksamhet - Regler, erfarenheter, förslag. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson N Björn
Ort: Stockholm
Sidor: 81
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0132--SE)
Nyckelord Miljöbalk, miljökonsekvensbeskrivning, MKB, strategisk MKB, miljölagstiftning, environmental act, environmental, impact Assessment (EIA), strategic environmental, Assessment (SEA), environmental legislation
Sammanfattning Syftet med denna rapport är att undersöka förutsättningarna att utöka användningen av miljökonsekvensbeskrivningar ~13) inom det militära försvaret. Därutöver har det bedömts vara av värde att återge och kommentera vissa centrala avsnitt i miljöbalken rörande MK13 och i övrigt den lagstiftningsmässiga regleringen av Försvarsmaktens miljöverksamhet. Miljöbalken trädde i kraft 1999-01-01. Miljöbalken innebär bl a att ett flertal författningar inom miljöområdet samordnas. Detta gäller bl a beträffande MK13. Frågor rörande MK13 har fått en tydligare reglering. MK13 syftar till att behandla direkta och indirekta miljömässiga konsekvenser av ett beslut. Vi pekar på några tillkortakommanden i nuvarande praxis vad gäller MK13 och föreslår åtgärder. Aspekter på den prövade frågan som avser försvarseffekt, ekonomi, sysselsättning etc faller definitionsmässigt utanför MK13. Därför utgör MK13 inte ett komplett beslutsunderlag. Det kan mot denna bakgrund övervägas att integrera ekonomiska bedömningar i IvIKB- processen. Denna möjlighet diskuteras i rapporten. Ett annat sätt att förbättra MK13 är att skifta dess fokus mot mer strategiska frågor såsom planer, program och policies. Detta görs i strategisk MK13. Vi anser, att strategisk MK13 skulle kunna användas inom försvaret. Det återstår emellertid åtskilligt utvecklingsarbete innan strategisk MK13 kan bli ett regelmässigt återkommande moment i planeringsprocessen. Slutligen pekar vi på några fall där MK13 och strategisk MKB skulle kunna tillämpas för att förbättra miljöarbetet inom försvaret.
Abstract This report aims at an exploration of extended use of Environmental Impact Assessment (ElA) to other applications than those given by the Environmental Act within the Armed Forces. A short summary of the Act is also given in order to provide the reader with a basic understanding of the ElA and its applications. The Environmental Act came into force on January 1, 1999. The Act meant that several laws were integrated into one single act. Also the regulations concerning the ElA were in that way integrated and made more explicit. The ElA is intended to deal with the direct and indirect consequences to the environment from a decision. We point out some weaknesses in present practice of ElA and we suggest steps to be taken. Such aspects as defence capacity, economy, and employment are not included in an ElA. Therefore, the ElA cannot constitute a complete foundation for a decision. In the light of this it may be considered to integrate other aspects into the ElA such as economic analysis. This option is discussed in the report. Another way to improve the EIA is to change its focus to more strategic issues such as plans, progeärns and policies. This is made in a Strategic Environmental Assessment (SEA). We find that SEA has a potential for use within the Armed Forces. However, there remains a considerable work to make it a regular step in the planning process. Finally we indicate a few cases where the ElA and the SEA might be applied in order to improve the environmental management within the Armed Forces.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182