Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Dumpade C-stridsmedel i Skagerack och Östersjön - en uppdatering.

Dumpade C-stridsmedel i Skagerack och Östersjön - en uppdatering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Waleij Annica
Ort: Umeå
Sidor: 28
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0148--SE)
Nyckelord Kemiska stridsmedel, C-stridsmedel, C-ammunition, dumpning, Skagerack, Östersjön, Chemical weapons, chemical warfare agents, C-munition, dumping, the Skagerrak, the Baltic Sea
Sammanfattning Efter andra världskriget utförde de allierade en omfattande havsdumpning av stora mängder kemisk ammunition (C-stridsmedel) som påträffats på tysk mark. I början på 1990-talet uppmärksammades frågan i svenska massmedier och Sjöfartsverket fick i uppdrag av regeringen att utreda frågan. Det konstaterades att det inom den svenska kontinentalsockeln utförts dumpning i två områden, ett område utanför fyren Måseskär i Skagerack och i ett område sydost om Gotland i Östersjön. På svenskt initiativ tillsattes 1992 en ad hoc-arbetsgrupp inom HELCOM för att utreda dumpningen av kemiska stridsmedel som utförts i Östersjön. Slutsatsen var att de dumpade kemiska stridsmedlen inte utgör ett sådant allvarligt hot mot den marina miljön att några bärgningar skulle vara motiverade. Man konstaterade dock att kunskaperna om bl.a. ammunitionens korrosionsstatus, svårmedbrytbara stridsmedels beteende i marin miljö samt eventuella biologiska effekter är ofullständiga. Fortsatta undersökningar rekommenderades. Internationellt samarbete uppmuntrades och Danmark utsågs därför till s.k. Lead Country, för att sammanställa de upptäckter och resultat som medlemsländerna kommer fram till och därefter delge de övriga länderna. Enligt danska Miljöstyrelsen har dock inga sådana uppgifter eller rapporter inkommit ännu. Ett antal internationella konferenser i ämnet har hållits sedan HELCOMs ad hoc-arbetsgrupp avslutade sitt arbete. De flesta, oavsett nationalitet, verkar vara rörande överens om att någon form av övervakning av aktuella dumpningsområden bör ske och att undersökningar om svårnedbrytbara stridsmedels öden i havsmiljön bör göras. Dock har inte särskilt mycket hänt i praktiken.
Abstract After the Second World War, large quantities of stockpiled German chemical weapons were dumped at sea by the allies. In the early nineties, public attention was drawn to the dumped chemical munition in the Swedish media. The Swedish National maritime Administration was comissioned to investigate the alleged dumping. Their conclusion was that dumping had taken place in two areas on the Swedish continental shelf, namely outside the Måseskär Ligthhouse in the Skagerrak, and in an area southeast of Gotland in the Baltic Sea. In 1992 an ad hoc working group was established by the HELCOM to investigate the dumping in the Baltic Sea. In their final report, it was concluded that according current knowledge, the threath to the marine environment did not motivate any recovery operation of the chemical munitions owing to the risks associated with such a recovery. However, current knowledge of the corrosion status of the munitions, the behaviour of persistent warfare agents in marine environment, and the biological effects of such agents are incomplete. Further investigations were therefore recommended and international cooperation encouraged. Denmark was appointed Lead country to which all member countries were supposed to send their findings and reports. The Danish Envioronmental Protection Agency has however not yet received any such information. Several international conferences have been held since the HELCOM working group was disbanded. The consensus is that some kind of environmental monitoring of the dumpsites ought to take place and that research in the behaviour of persistent chemical warfare agents in the marine environament must be carried out too. However little has been done in that line so far.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182