Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Borinnehållande drivämnen i rammotorer - ett högaktuellt område.

Borinnehållande drivämnen i rammotorer - ett högaktuellt område. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sanden Roland
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0153--SE)
Nyckelord Bindemedel, bor, bränslen, drivämnen, förbränning, krut, oxidatorer, prestanda, rammotorer, rammraketer, signatur, bindeers, boron, combustion, fuels, oxidisers, performance, propellants, ramjet engines, ramrockets, signature, 210
Sammanfattning I framtida jaktrobotar för svenska försvaret är rammotorer med fast borbränsle ett mycket troligt motoralternativ. Det är därför viktigt att ta fram så mycket information som möjligt och uppdatera våra kunskaper inom detta område. Rapporten bygger på information från den öppna litteraturen. Den ger en kortfattad bakgrund för användning av borbränslen i rammotorer och är avsedd att vara till hjälp vid bedömningar av olika bränslen. Grundläggande sammanhang och data för jämförelser mellan bor och andra bränslen har tagits fram och sammanställts. De senaste årens forskning inom området sammanfattas. Bor är mycket energirikt och har en mycket stor potential som prestandahöjande tillsats för rammotorer. Det har dock visat sig vara svårt att ta fram användbara bordrivämnen. Bor ger stora problem vid både kruttillverkning, initiering och förbränning. En väsentlig åtgärd för att minska problemen tycks vara att granulera boren. En enkel analys visar att man i rammotorer med de borkrut som beskrivs i litteraturen får en avsevärt lägre reglerbarhet av bränsleflödet än med vanliga kolväten i vätskeramm.
Abstract In future air-to-air missiles for the Swedish defence, ramjet engines with solid boron propellants are a very probable motor alternative. It is important to collect as much relevant information as possible and to up-date our knowledge in this field of great currency. This report is based on information from the open literature. It gives a short background to the use of boron propellants in ramjets and is meant to be an aid for evaluating different propellants. Basic data as well as basic relationships have been summarised. Recent research in the area has been reviewed. Boron is a highly energetic fuel and has a high potential as a performance-increasing additive in ramjet fuels. It has, however, shown to be difficult to prepare useful boron propellants. Boron involves problems at manufacturing, initiation and combustion. Granulation of the boron particles seems to be an efficient way to reduce these problems. A simple analysis shows that ramjets with solid boron propellants, described in the literature, have a considerably lower regulating range of fuel, compared to ordinary hydrocarbon-fuelled liquid ramjets.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182