Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Civil ledning ur ett historiskt perspektiv - principer för organisering.

Civil ledning ur ett historiskt perspektiv - principer för organisering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Kaiser Magnus
Ort: Stockholm
Sidor: 117
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0175--SE)
Nyckelord Försvarsanalys, principer för organisering, styrning, ledning och samverkan, civilförsvar, civilt försvar, organizing principles, steering, management and co-operation, civil defence, civilian defence
Sammanfattning Denna rapport har två metodmässiga utgångspunkter. För det första en tradition som betonar instituionella design och därmed organiseringens interna utveckling med avseende på styrprinciper. För det andra har rapporten utgått Från att den historiska grund som det civila försvaret baserar sig på står att finna i civilförsvarets utveckling. Mellan 1930- och 1950-talen försökte man finna verksamhetsmässiga och organisatoriska former. Styrprinciper utkristalliserades och kom att bli vägledande för en stor del av den studerade perioden. Under 1950-talet ifrågasätts civifförsvaret. En åtskillnad görs mellan skadeavhjälpande och förebyggande åtgärder. Synsättet var formellt organisatoriskt. Under 1960-talet utvecklas och mognar grundlagda principer. Konflikter kring dessa kan dock identifieras Behov av förändring uppkommer under 1970-talet, och resulterar i en rry ledningsstruktur 1986. En uppdelning mellan civilförsvar och civilt försvar börjar göras under 1980-talet. Begreppet civilt försvar införs formellt 1994 och innebär att verksamheten i hög grad kommer att sammanhållas av lagstiftning och mindre av organisation. Under l99O-talet uppmärksammas en organisatorisk obalans mellan "räddningstjänst och "allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner". Rapportens slutsatser kretsar kring styrprinciper, organisering och verksamhet, historisk periodisering samt styrning, ledning och samverkan.
Abstract The report is firstly based on an instituional design approach, emphasizing the internal development of steering principles of organization. Secondly the report is based on the concephon that the historical foundation of the civilian defence of today was created within the process of development of the civildefence. Betymen the 1 930s and 1 950s the basic organizational structure of the civilian airdefence and civildefence was founded. Steering pdridpies were formed that came to determine the structure of drvildefence and later on civilan defence. During the 1950s the structure of civildefence was crtidzed. A differendadon was made between rescue services and preventive measures. The way of thinking was dominated by a formal view on organization. During thel 960s the steering principles were developed further, and a conflict between these principles could be identified. The need for restructuring became obvious during the 1970s. The result was a new organizational structure in 1986. A ckffereritiation was made between civildefence and civilian defence already in the 1980s, but it was not urffill 1994 that civilian defence was formally accepted as a concept. Civilian defence became a loose organizational structue managed by law and formal instruction and less by organizational solution. An organizational unbalance between two different activities within the civilian defence was identified in the 1990s. These two activities were "population protection and rescue services" and "protection of important civil activities.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182