Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utveckling av ett GIS-gränssnitt för modellering av föroreningstransport i mark.

Utveckling av ett GIS-gränssnitt för modellering av föroreningstransport i mark. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jonsson Jan-Olov, Burman Jan
Ort: Umeå
Sidor: 21
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0176--SE)
Nyckelord MODFLOW, MT3D, GIS, MapInfo, grundvatten, föroreningstransport, modellering Visual Basic, SKUM, miljökänslighetskarta, kemikalieolycka, groundwater, contaminant transport, modelling, environmental sensitivity map, chemical discharge
Sammanfattning Detta examensarbete är en del i utvecklingen av en GIS-baserad modell som simulerar föroreningars spridning i mark och grundvatten vid en kemikalieolycka. Modellen skall användas tillsammans med den redan utvecklade miljökänslighetskartan. Arbetet är utfört för Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, avdelningen för NBC-skydd i Umeå, i samarbete med Umeå kommun (Räddningstjänsten, Miljökontoret och Stadsbyggnadskontoret). Syftet är att undersöka möjligheten att integrera grundvattenflödesmodellen MODFLOW och transportmodellen MT3D i ett GIS-gränssnitt för tillämpningen kemikalieolycka. Denna undersökning har lett till att ett datorprogram för Windows har utvecklats för tänkta användare inom kommuner. Programmet kallas SKUM (Simulering av kemikalieutsläpp med miljökänslighetskartan). Det är skrivet i Visual Basic och dess GIS-funktionalitet kommer från MapInfo. Inför ett eventuellt fortsatt arbete bör fokus ligga på sättet att implementera kemikaliekällan i moderllerna, valet av utvecklings- och användarmiljö (programmeringsspråk och GIS-plattform), visualisering och övrig presentation av simuleringsresultaten, samt användarvänligheten.
Abstract This master thesis work is a part of the development of a GIS-based model for simulation of contaminant transport in soils and groundwater, following a discharge of chemicals. The model is to be used togehter with the already developed Environmental Sensitivity Map. The work is done by order of FOI, the Swedish Defence Research AGency, Division of NBC Defence, in Umeå, in cooperation with Umeå municipality (the Rescue Service, the Environmental Office and the Town Planning Office). The purpose is to examine the possibility to integrate the groundwater flow model MODFLOW and the transport model MT3D into a GIS interface, for simulation of a chemical discharge. This examination has led to the development of a software running under Windows, for users within municipalities. The name of the software is SKUM, a Swedish acronym (Simulation of Chemical Discharge with the Environmental Sensitivity Map). The applications is written in Visual Basic and its GIS functionality comes from MapInfo. Further development should focus on the way to implement the chemical source into the models, the choice of development and user environment (programming language and GIS platform), the visualisation and other presentation of the simulation results, and finally the user-friendliness.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182