Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

RAMCAR-98. CARABAS VHF-band SAR. Final report.

RAMCAR-98. CARABAS VHF-band SAR. Final report. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ulander Lars M.H., Larsson Björn, Gustavsson Anders, Frölind Per-Olof, Jonsson Tommy, Stenström Gunnar
Ort: Linköping
Sidor: 67
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0177--SE)
Nyckelord 35, CARABAS, SAR, VHF, vegetationsgenomlysning, markmålsspaning, radarmålarea, förändringsanalys, foliage penetration, ground surveillance, radar cross section, change detection, E3029
Sammanfattning En fransk-svensk mätkampanj, RAMCAR-98, genomfördes vid två olika testområden i södra Frankrike under maj månad 1998. Den svenska flygburna SAR sensorn CARABAS-II, opererande på VHF-bandet, deltog tillsammans med det franska flerfrekvenssystemet RAMSES. Föreliggande rapport sammanfattar insamlingen och analysen av radardata registrerade med CARABAS-II. SAR-bilder från CARABAS-II har kunnat genereras från samtliga mätlöpor och vid den radiometriska kalibreringen utnyttjas utplacerade hörnreflektorer inom det avbildade området. Bildkvalitén varierar något från bild till bild. Den främsta orsaken är otillräcklig undertryckning av radarsignaler från antennens backlob men även förmågan att identifiera och eliminera externa radiosignaler påverkar kvalitén. Radarmålarean för utplacerade fordon i såväl öppen terräng som dolda under en vegetationsmask har räknats fram ur SAR-bilderna för olika aspekt- och infallsvinklar. Mätvärdena varierar mellan 1-20 ffirn2~ med de lägsta målareorna uppmätta för fordon i skog på störst infallsvinkel. Från trihedraler utplacerade i olika skogsbestånd har tvåvägsdämpningen genom vegetationen kunnat uppskattas och den högsta siffran som erhållits är 2.9 dB. Förändringsdetektion har visat sig vara en robust metod att med CARABAS-sensorn upptäcka mål som gömts undan i skydd av vegetation. Det huvudsakliga skälet till detta är att returspridningen från träd och andra naturliga objekt är relativt låg och uppvisar en hög rumslig och temporal korrelation.
Abstract The French-Swedish RAMCAR-98 experiment was conducted in May 1998 at two test sites in southern France. The Swedish CARABAS-II VHF-band SAR participated together with the French RAMSES multi-frequency SAR. This report summarises the data collection as well as processing and analysis of the CARABAS images. Data from all flight tracks have been successfully processed and the radiometric calibration is based on in-scene reference trihedrals. Image quality varies slightly from image to image. The main problems encountered are due to antenna back-lobe leakage but the quality also depends on the success of filtering the radio-frequency interference. The radar-cross section of deployed vehicle targets, located both in the open and under foliage, was measured for different aspect and incidence angles. All measurements varied in the range 1-20 dBm2, with the smallest values observed for vehicles in forest concealment and for the largest incidence angle. Trihedrals deployed inside different forest stands enabled the two-way attenuation to be measured, giving a maximum value of 2.9 dB. Change detection was found to be a robust method for concealed target detection in CARABAS images since the radar backscattering from trees and other natural objects is relatively low and has a high spatial and temporal correlation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182